پایان نامه کارشناسی بررسي رابطه سبك‌های دلبستگي با هويت فردي رشته روانشناسی عمومی

<span>پایان نامه کارشناسی بررسي رابطه سبك‌های دلبستگي با هويت فردي رشته روانشناسی عمومی</span>

دسته بندی: علوم انسانی

نوع فایل:پایان نامه علوم انسانی

قیمت: 15700 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
15700 تومان – خرید

دانلود فایل ورد پایان نامه کارشناسی بررسي رابطه سبك‌های دلبستگي با هويت فردي

چكيده پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سبک‌های دلبستگي با هویت فردی : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ري (ناحيه ۱) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه هاي «بازنگري شده مقياس دلبستگي بزرگسال كولنيزوريد (۱۹۹۰) (RAAS) و هويت فردي دكتر احمدي» بر روي آنها اجرا گرديد. اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي است و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌هايي با سوالات بسته پاسخ است. داده‌هاي بدست آمده با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگريسون تجزيه و تحليل گرديد و فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها حكايت از آن دارد كه بين سبك دلبستگي ايمن و مشكل هويت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بين سبك دلبستگي دو سو گرا و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بين سبك دلبستگي اجتنابي و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

«پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي»

«رشته روانشناسي عمومي»

موضوع:

بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه شهر …..

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول
مقدمه    ۱
بيان مسئله     ۲
هدف    ۳
اهميت و ضرورت موضوع مورد مطالعه     ۴
فرضيه هاي پژوهش     ۵
متغيرهاي پژوهش     ۶
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها    ۶
فصل دوم
۲-۱ – مرحله نوجواني     ۹
۲-۲ – اهميت مطالعه دوران بلوغ    ۹
۲-۲-۱- رشد جسماني     ۱۰
۲-۲-۲ رشد عقلي – ذهني     ۱۲
۲-۲-۳- رشد عاطفي    ۱۳
۲-۲-۴- رشد اجتماعي    ۱۸
۲-۳- مفهوم هويت    ۲۰
۲-۴- تعريف هويت    ۲۱
۲-۵- كودك، هويت و نظريه هاي آن    ۲۱
۲-۵-۱- نظريه روانكاوي    ۲۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۵-۲- نظريه يادگيري اجتماعي     ۲۲
۲-۵-۳- نظريه شناختي    ۲۳
۲-۶- نوجواني و هويت    ۲۳
۲-۷- جنبه هاي ضمني و آشكار خودآگاهي    ۲۶
۲-۸- هويت از ديدگاههاي مختلف     ۲۷
۲-۸-۱- اريكسون    ۲۷
۲-۸-۲- مارسيا    ۳۱
۲-۸-۳- نقد الگوي مارسيا و اريكسون    ۳۷
۲-۸-۴- لوينگر    ۳۷
۲-۸-۵- رويكرد فرآيند محوري برزونسكي    ۴۰
۲-۸-۶- استانلي هال    ۴۱
۲-۸-۷- اتورانك    ۴۱
۲-۸-۸- اشپرانگر    ۴۲
۲-۸-۹- بلوز    ۴۲
۲-۸-۱۰- والون    ۴۳
۲-۹- شكل گيري هويت    ۴۳
۲-۱۰- عوامل موثر در شكل گيري هويت    ۴۷
۲-۱۱- عواملي كه بر رشد هويت تاثير مي گذارند.     ۴۸
۲-۱۲- پايگاههاي هويت    ۴۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۱۳- تعدد هويت‌ها     ۵۰
۲-۱۴- شخصيت و تعلقات اجتماعي     ۵۰
۲-۱۵- تحول هويت در سنين مختلف    ۵۱
۲-۱۶- بحران هويت    ۵۲
۲-۱۷- بحران هويت از ديدگاه اريكسون     ۵۴
۲-۱۸- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعريف بحران هويت    ۵۶
۲-۱۹- اختلالات مربوط به هويت    ۵۷
۲-۲۰- جنس و هويت    ۵۸
۲-۲۱- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در خارج از كشور    ۶۰
۲-۲۲- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در داخل كشور    ۶۱
– دلبستگي
۲-۱- مفهوم شناسي دلبستگي     ۶۲
۲-۲- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي     ۶۵
۲-۳- خواستگاه هاي نظري دلبستگي    ۶۶
۲-۳-۱- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي     ۶۶
۲-۳-۲- نظريه يادگيري     ۶۷
۲-۳-۳- نظريه تحول شناختي     ۶۸
۲-۳-۴- نظريه كردار شناسي     ۶۹
۲-۳-۵- نظريه دلبستگي بالبي     ۷۰
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۴- نظريه دلبستگي تئوري بالبي     ۷۱
۲-۵- سبك هاي دلبستگي از ديدگاه هاي مختلف    ۷۶
۲-۶- انواع سبك هاي دلبستگي    ۷۹
۲-۶-۱- سبك دلبستگي ايمن    ۷۹
۲-۶-۲- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي    ۸۰
۲-۶-۳- سبك دلبستگي نا ايمن – دوسوگرا    ۸۲
۲-۷- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان     ۸۳
۲-۸- تحول دلبستگي در نوجواني     ۸۵
۲-۹- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني     ۸۵
۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگي از كودكي تا بزرگسالي     ۸۷
۲-۱۱- دلبستگي و سازمان شخصيت     ۸۸
۲-۱۲- دلبستگي و آسيب شناسي رواني در دوره نوجواني     ۹۱
۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهاي ضد اجتماعي     ۹۱
۲-۱۲-۲- اختلال بي اشتهايي رواني     ۹۲
۲-۱۲-۳- اختلال افسردگي    ۹۳
۲-۱۲-۴- الگوهاي رفتار مرضي در دوره نوجواني     ۹۳
۲-۱۲-۵- اختلال گسستگي     ۹۴
۲-۱۳- پديده هاي دلبستگي و گسستگي     ۹۵

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۱۴- ارتباط دلبستگي، گسستگي و تاريخچه خشونت كودكي    ۹۶
۲-۱۵- معيارهاي تشخيص دلبستگي         ۱۰۱
۲-۱۶- ارتباط هويت و دلبستگي         ۱۰۲
۲-۱۷- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در خارج از كشور    ۱۰۲
۲-۱۸- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در داخل كشور    ۱۰۴
۲-۱۹- پژوهشهاي انجام شده مربوط به ارتباط هويت و دلبستگي در خارج از كشور    ۱۰۵
فصل سوم
۳-۱- طرح پژوهش     ۱۰۸
۳-۲- متغيرهاي پژوهش     ۱۰۸
۳-۳- تعريف و تعيين جامعه     ۱۰۸
۳-۴- نمونه پژوهش     ۱۰۸
۳-۵- روش نمونه گيري     ۱۰۹
۳-۶- ابزار اندازه گيري     ۱۰۹
۳-۷- روش اجراي پژوهش    ۱۱۴
۳-۸- روش آماري     ۱۱۵
فصل چهارم
–    تجزيه و تحليل داده‌ها     ۱۱۷
–    آمار توصيفي     ۱۱۹
–    تجزيه و تحليل داده‌ها در قالب فرضيه هاي پژوهش     ۱۱۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
فصل پنجم
–    بحث و نتيجه گيري     ۱۲۵
–    محدوديت هاي پژوهش    ۱۲۸
–    پيشنهادات    ۱۲۸
–    ضمايم و پيوستها
–    منابع

فهرست جداول

عنوان                                                  صفحه

۴-۱- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و هويت فردي…. ۱۱۷

۴-۲- هيتسوگرام دلبستگي دو سو گرا………………… ۱۱۷

۴-۳- هيتسوگرام دلبستگي نا ايمن/ اجتنابي …………. ۱۱۸

۴-۴- هيتسوگرام دلبستگي ايمن…………………….. ۱۱۸

۴-۵- هيتسوگرام هويت فردي……………………….. ۱۱۹

۴-۶- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي ايمن و هويت فردي …………………………………….. ۱۲۰

۴-۶-۱- رگريسون دلبستگي ايمن و هويت فردي………….. ۱۲۰

۴-۷- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي ……………………………….. ۱۲۱

۴-۷-۱- رگريسون دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي …….. ۱۲۱

۴-۸- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي اجتنابي و هويت فردي ……………………………. ۱۲۲

۴-۸-۱- رگريسون دلبستگي اجتنابي و هويت فردي ………. ۱۲۲

۴-۹- ضريب همبستگي بين سبك‌هاي دلبستگي و هويت فردي …. ۱۲۳

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات155
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید