پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مقايسه‌ي عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مقايسه‌ي عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری</span>

دسته بندی: علوم انسانی

نوع فایل:پایان نامه علوم انسانی

قیمت: 16500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
16500 تومان – خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با موضوع :

مقايسه‌ي عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چکیده………………………………………………………

فصل اول، کلیات تحقیق :

۱-۱ : مقدمه ……………………………………………………………. ……  ۱

۱-۲: بیان مساله …………………………………………………………………………… ………  ۴

۱-۳ : اهمیت و ضرورت مسئله ……………………………………………………….. …….. ۹

۱-۴ : اهداف پژوهش ………………………………………. ۱۱

۱-۵ : فرضیات پژوهش ……………………………….. ۱۱

۱-۶ : تعاریف مفهومی و عملياتي متغییر………………………………………… ۱۱

فصل  دوم : مبانی نظری تحقیق:

۲-۱ : مقدمه ……………………………………………… ۱۴

۲-۲ : مبانی نظری تحقیق…………………………… ۱۴

۲-۳ : تئوری ها و نظریه های زبان …………………………………………. ۱۶

۲-۳-۱: نظریه محتوایی چامسکی ………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۲: نظریه پردازشی ……………………………………. ۱۶

۲- ۳-۳ : نظریه لنه برگ ………………………………………….. . ۱۷

۲-۳-۴ : نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۵ : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری ………………………………………………. ۱۸

۲-۴ : تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی ……………………………………….   ….  …… ۱۹

۲-۵ : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن)………………………………..۰ ۲

۲-۵- ۱ : روش های زبان آموزی طبیعی …………………………………۲۰

۲- ۵-۲ : روش آموزشی( زبان‌آموزي هدايت شده…………………………………… ۲۱

۲-۵-۳ :کسب خود به خودی ……………………………. ……….. ………….۲۲

۲-۵-۴ : مدرسه ای ……………………………………………. ۲۳

۲-۵-۵ : دو زبانگی فرهنگی ……………………………………………. ۲۳

۲-۵-۶ : دو زبانگی برگزیدگان …………………………………………….. ۲۳

۲-۵-۷ : دوزبانگی قومی …………………………………………….. ۲۳

۲-۶ : سن يادگيري دوزبانگي …………………………………………………. ۲۴

۲-۷ :  انواع دو زبانگی ……………………………………………………………. ۲۴

۲-۷-۱: دوزبانگی همپایه …………………………. ۲۵

۲-۷-۲ : دوزبانگی نا همپایه…………………………………… ۲۵

۲-۷-۳ : دوزبانگی شبه همپایه ………………………………….. ۲۶

۲-۷-۴ : طبقه بندی بر اساس زمان شروع آموزش …………………. ۲۶

۲-۷-۴-۱: دوزبانگی زود هنگام …………………………….. ۲۶

۳-۷-۴-۱-۱: دوزبانگی همزمان ………………………….. ۲۶

۲-۷-۴-۱-۲ : دوزبانگی متوالی …………………………… ۲۶

۲-۷-۴-۲ :دوزبانگی دیرهنگام ……………………………. ۲۷

۲-۷-۵ : طبقه بندی بر اساس نیز میزان تسلط زبانی) ……………………… ۲۷

۲-۷-۵-۱: دوزبانگی غیر فعال ………………………………………….۲۷

۲-۷-۵-۲: دوزبانگی غالب …………………………..۲۷

۲ -۷-۵-۳ : دوزبانگی متعادل ………………………………….۲۷

۲-۷-۵-۴ : دوزبانگی همسان ………………………. ۲۷

۲-۷-۶: دوزبانگی همتراز و چیره ………………………………………………..  ۲۸

۲-۷-۷ : دو زبانگی افزایشی و کاهشی ……………………………………………… ۲۸

۲-۸: عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی ………………………………………… ۲۹

۲-۹: عوامل موثر در دوزبانگی ………………………………………..۳۰

۲-۱۰: نقش والدین در رشد زبانی کودک ……………………………………………..۳۲

۲-۱۱: آموزش و پرورش دوزبانگی ……………………………………………….. ۳۳

۲-۱۲: ویژگی های افراد دوزبانه ………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۳: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه……………………………………….. ۳۴

۲-۱۴: پیامد های آموزش دو زبانه …………………………………………….. ۳۵

۲-۱۴-۱: پیامد شناختی ……………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۴-۲: پیامد های عاطفی و اجتماعی …………………………………………………۳۶

۲-۱۵: مهارتهای اجتماعی ……………………………………… ۳۸

۲-۱۶: عملکرد تحصیلی  …………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۶-۱: پیشرفت تحصیلی  ………………………………………………….۴۱

۲-۱۷: تعاریف پرخاشگری …………………………………………………………۴۴

۲-۱۸: انواع پرخاشگری …………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۸-۱: پرخاشگری وسیله ای ………………………………………………………… ۴۵

۲-۱۸-۲: پرخاشگری خصمانه ………………………………………………. ۴۶

۲-۱۹ : رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان ………………………………….  ۴۶

۲-۲۰  پیشینه پژوهش در ایران ……………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۱ : پیشنینه  پژوهش در جهان ……………………………………………………. ۵۱

فصل سوم روش تحقیق:

۳-۱: مقدمه …………………………………………………. .۵۴

۳-۲ : روش تحقیق ………………………………………. ۵۴

۳-۳ : جامعه آماری ……………………………………………………. ۵۴

۳-۴ : نمونه آماری پژوهش ……………………………………….. ۵۵

۳-۵ : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن ……………………………………۵۵

۳-۶ : ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………….. ۵۶

۳-۶-۱: مقياس درجه بندي مهارت اجتماعي گرشام و اليوت……………………….۵۷

۳-۷ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………. ۵۸

فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل یافته ها :

۴-۱:مقدمه   …………………………………………………………………۵۹

۴-۲: یافته های توصیفی …………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۱: توزیع فروانی کلاس دانش آموزان …………………………………… ۵۹

۴-۲-۲: توزیع فروانی زبان دانش آموزان:……………………. ……….۶۰

۴-۲-۳ : توزیع پراکندگی عملکرد دانش آموزان ………………………………….۶۲

۴-۲-۴ : توزيع پراكندگي مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان ……………۶۳

۴- ۲- ۵ : توزیع پراکندگی پرخاشگری دانش آموزان ………………………………. ۶۴

۴-۳ : آزمون فرضیه ها …………………………………………. ۶۵

فرضیه ۱: عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه متفاوت است…… ۶۵

فرضيه ۲: مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان يك زبانه در مقایسه بادانش‌آموزان دو زبانه متفاوت است……۶۶

فرضيه۳ : نوع پرخاشگری دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه تفاوت وجود دارد…۶۷

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری :

۵-۱: مقدمه  ………………………………………………………..۶۹

۵-۲ : نتایج آمار توصیفی …………………………………………………   ۶۹

۵-۲: توزیع پراکندگی متغیرها ……………………………….  ۶۹

۵-۳ : آزمون فرضیه ها …………………………………………………  ۶۹

۵-۴ : محدویت های پژوهش   ………………………………..  ۷۴

۵- ۵ : پيشنهادات تحقیقی …………………………………… ۷۵

۵-۶ : پیشنهادات کاربردی  ………………………………… ۷۵

 

 

 

 

 

فهرست جداول

۱-۲: عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی  …………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۱ : توزيع فراواني كلاس دانش‌آموزان …………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲:  توزيع فراواني زبان دانش‌آموزان …………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۳: توزيع پراكندگي عملكرد دانش‌آموزان …………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۴: توزيع پراكندگي مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان …………………………………………………………. ۶۳

۴-۵ : توزيع پراكندگي پرخاشگري دانش‌آموزان …………………………………………………………………… ۶۴

۴-۶: نتايج آزمون تفاوت ميانگين براي دانش آموزان  ……………………………………………………………… ۶۵

۴- ۷: نتايج آزمون تحلیل واريانسها براي متغير عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب زبان ……………… ۶۵

۴-۸ : نتايج آزمون تفاوت ميانگين براي متغير مهارت اجتماعی دانش آموزان بر حسب زبان ………………… ۶۶

۴-۹: نتايج آزمون يکنواختي واريانسها براي متغير مهارت اجتماعی دانش آموزان بر حسب زبان ………………۶۷

۴-۱۰ : نتايج آزمون تفاوت ميانگين براي پرخاشگری دانش آموزان بر حسب زبان…………………………… ۶۸

۴-۱۱: نتايج آزمون يکنواختي واريانسها براي متغير پرخاشگری دانش آموزان بر حسب زبان ………………. ۶۸

مقدمه

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه ۴ سوره ابراهیم در آیات ۱،۲،۳ سوره علق و در آیه ۱ سوره قلم۳ به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند.

در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجيد نیز از ويژگي مهم انسان  قوه ناطقه و اختلاف و تنوع آن ميان امت هاي گوناگون به عنوان يكي از نشانه‌هاي  مهم  پروردگار ياد  شده است. اساساً ارسال انبياء  و نزول اديان الهي و هدايت  و راهنمايي انسانها توسط آنها در سايه اين  ابزار  مهم امكان ‌پذيرگرديده است (حدادعادل، ۱۳۷۷).

از آنجایی که جمعیت ایران از اقوام ها، گروه ها و قشرهای گوناگون تشکیل شده است. هریک،  فرهنگ  خاص  خود را دارد. بیش از نیمی از جمعیت تقریباً ۶۰ میلیونی ایران را افرادی  تشکیل می دهند که زبان  مادری آنها  فارسی  نیست، بسیاری ازکسانی که هم به این  زبان صحبت می کنند  دارای  لهجه هایی هستندکه آنها را از  مردم فارسی زبان مرکز کشور و شهرهای  بزرگ  ایران،  متمایز  می کند. با  این  وصف، آموزش و پرورش همچنان به روش متمرکز اداره می شود و تهیه کتاب های  درسی نیز  از  این  متمرکزگرایی  مبرا نیست. مطالب کتاب ها، در تهران تهیه می شود  و از شواهد  موجود می توان  دریافت که کمتر  تحقیقی در مورد نیازها و علایق این قوم ها و گروه ها صورت گرفته، یا کتابی با توجه  به  ویژگی های  این افراد  تهیه شده است

(جوادی، ۱۳۷۴).

۱- و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لنبین  لهم ….( سوره ابراهیم، آیه ۴)

۲- اقراباسم ربک الذی خلق  ۱ خلق الانسان من علق ۲ اقر وربک الاکرم ۳

۳ – ن و القلم و ما یسطرون

انسان موجودی اجتماعی است که راز بقای او در جامعه، همانا برقراری ارتباط و داشتن تعامل با دیگران است  و عامل اصلی بر قراری ارتباط نیز زبان  می باشد. با زبان  می تواند جمعی را شادمان و نشاط و جمعی دیگر را ناراحت و نا امید کرد. زبان می تواند عامل وصل یا وسیله برای فصل کردن باشد. انسان بدون استفاده از زبان، قادر نیست که چه هویت و انگیزه و موجودیتی برای خود امتیاز کند. در واقع  انسان بدون زبان و بدون ارتباط، چوب  خشکی  بی حاصل  است. زبان می تواند به عنوان عامل اصلی  برقراری ارتباط، سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی  بین المللی را تحت  تاثیر قرار دهد (جوادی، ۱۳۷۴).

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات120
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد

پاسخ دهید