دانلود پایان نامه رشته کشاورزی و سبزیجات

<span>دانلود پایان نامه رشته کشاورزی و سبزیجات</span>

دسته بندی: کشاورزی

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پایان نامه پی دی اف رشته کشاورزی ، سبزیجات با فرمت PDF

یکی ازمهمترین سبزیجات برگی که درجهان به مصرف تغذیه انسان میرسد اسفناج است

اسفناج گیاهی است بومی ایران که در حدود ۲۰۰۰سال قبل درایران کشت میشده است

کمبود عناصر ريز مغذی بويژه روی در اغلب خاکهای

ايران شيوع فراوانی دارد، بنابراين تامين عناصر ريزمغذی به خصوص روی برای محصولات زراعی از اهميت ويژه ای
برخوردار است. اين تحقيق به منظور بررسی اثرات محلول پاشی روی بر شاخص های رشد و عملکرد سه رقم اسفناج
در سال زراعی  ۱۳۸۶در منطقه کهنه کن بجنورد، به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با
۳تکرار اجرا شد. فاکتور ها شامل سه رقم) ويروفلای،تهرانی و ايرانی( و ريزمغذی روی در دو سطح محلول پاشی و
عدم محلول پاشی بود. نتايج آناليز رشد نشان داد که ريزمغذی روی تاثير معنی داری بر هيچ يک از شاخص های
RGR، CGR، LAI، TDMو  SLAنداشت. تفاوت بين ارقام از نظر شاخص های رشد معنی دار بود، ولی اثر
متقابل رقم و ريزمغذی روی بر شاخص های رشد معنی دار نبود. همچنين در بررسی تاثير روی بر عملکرد و برخی از
صفات وابسته مشخص شد که ريزمغذی روی بر صفت عملکرد براساس وزن خشک تاثير گذار بوده است و بر روی
ساير صفات مورفولوژيک تاثير معنی داری نداشت اگرچه در بررسی مقايسه ميانگين اثرات متقابل صفات مورفولوژيک
مشاهده شد که در برخی از صفات، تيمارهای محلول پاشی شده از نظر مقدار عددی نسبت به حالت شاهد برتری
داشتند. به طور کلی نتايج اين آزمايش نشان داد که اگرچه محلول پاشی روی بر سه رقم اسفناج نسبت به حالت شاهداختلاف معنی داری را نشان نمی دهد.

شامل۱۰۲صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید