دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ در کانون وکلای دادگستری مرکز

<span>دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ در کانون وکلای دادگستری مرکز</span>

دسته بندی: کارآموزی

قیمت: 8000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
8000 تومان – خرید

مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌)

دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌

كانون‌ وكلاي‌ دادگستري‌ مركز

عنوان‌:
مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌)
دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌

نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ كارآموز وكالت‌

شماره‌ پروانه‌ كارآموزي‌:
تاريخ‌ صدور پروانه‌:

وكيل‌ سرپرست‌: جناب‌ آقاي‌
تاريخ‌ شروع‌ به‌ كارآموزي‌:

رديف‌        موضوع‌ گزارش‌
گزارش‌ اول‌              تصادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد و ايراد
(كيفري‌)بدني‌ غيرعمدي‌
۲    گزارش‌ دوم‌    مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد    ۶
(حقوقي‌)
۳    گزارش‌ سوم‌    تخريب‌ عمدي‌ – تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ –    ۱۰
(كيفري‌)    مشاركت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ – تيراندازي‌ و…
۴    گزارش‌ چهارم‌    صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ ميليون‌ ريال‌    ۱۶
(كيفري‌)
۵    گزارش‌ پنجم‌    تقاضاي‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و    ۲۱
(حقوقي‌)    اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌
۶    گزارش‌ ششم‌    رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ – صيد غيرمجاز ميگو    ۲۷
(كيفري‌)
۷    گزارش‌ هفتم‌    حمل‌ مشروبات‌ الكلي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و    ۳۱
(كيفري‌)    پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌
۸    گزارش‌ هشتم‌    صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق     ۳۶
(حقوقي‌)    توافقي‌
شماره‌ گزارش‌    موضوع‌ گزارش‌‌
۹         گزارش‌ نهم‌    به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار    ۴۱
(كيفري‌)
۱۰    گزارش‌ دهم‌    جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌    ۴۶
(كيفري‌)
۱۱    گزارش‌ يازدهم‌    تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌    ۵۱
(حقوقي‌)    به‌ منزل‌ مشترك‌
۱۲    گزارش‌ دوازدهم‌    حضانت‌ فرزندان‌    ۵۶
(حقوقي‌)    (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمين‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳    گزارش‌ سيزدهم‌    شرب‌ خمر – ايجاد مزاحمت‌ – تخريب‌    ۶۱
(كيفري‌)
۱۴    گزارش‌ چهاردهم‌    فرزند خواندگي‌    ۶۵
(حقوقي‌)
۱۵    گزارش‌ پانزدهم‌    تخليه‌ و تحويل‌ عين‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضاي‌ مدت‌    ۷۰
(حقوقي‌)
۱۶    گزارش‌ شانزدهم‌    سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌    ۷۴
(كيفري‌)
شماره‌ گزارش‌    موضوع‌ گزارش‌
۱۷    گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌    ۷۹
(حقوقي‌)
۱۸    گزارش‌ هجدهم‌    تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ حجر    ۸۳
(حقوقي‌)
۱۹    گزارش‌ نوزدهم‌    خيانت‌ در امانت‌ – سرقت‌    ۸۷
(كيفري‌)
۲۰    گزارش‌ بيستم‌    تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌    ۹۲
(كيفري‌)
۲۱    گزارش‌ بيست‌ويكم‌    الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند    ۹۸
(حقوقي‌)    رسمي‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پرايد
۲۲    گزارش‌ بيست‌ودوم‌    تهديد، ايجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدي‌    ۱۰۴
(كيفري‌)
۲۳    گزارش‌بيست‌وسوم‌    مطالبه‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ ميليون‌ ريال‌    ۱۱۰
(حقوقي‌)
۲۴    گزارش‌بيست‌وچهارم‌    تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ يك‌     ۱۱۴
(حقوقي‌)    قطعه‌ زمين‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاك‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌    موضوع‌ گزارش‌    صفحه‌
۲۵    گزارش‌بيست‌وپنجم‌ ترك‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد    ۱۲۰
(كيفري‌)
۲۶    گزارش‌بيست‌وششم‌    تعديل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌    ۱۲۴
(حقوقي‌)
۲۷    گزارش‌بيست‌وهفتم‌    مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد ميليون‌ ريال‌    ۱۲۸
(حقوقي‌)
۲۸    گزارش‌بيست‌وهشتم‌    خريد و نگهداري‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجيزك‌    ۱۳۴
(كيفري‌)    و اعتياد به‌ ترياك‌
۲۹    گزارش‌بيست‌ونهم‌    اعاده‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و مطالبه‌ آن‌    ۱۳۸
(حقوقي‌)
۳۰    گزارش‌ سي‌ام‌    درگيري‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و شرب‌ خمر    ۱۴۳
(كيفري‌)
۳۱    گزارش‌ سي‌ و يكم‌    خريد و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌    ۱۴۸
(كيفري‌)
۳۲    گزارش‌ سي‌ و دوم‌    تقاضاي‌ ضدور گواهي‌ انحصار وراثت‌    ۱۵۲
(حقوقي‌)
رديف‌    شماره‌ گزارش‌             موضوع‌ گزارش‌
۳۳    گزارش‌ سي‌ و سوم‌    قدرت‌ نمايي‌ با اسلحه‌ جنگي‌ كلاشينكف‌    ۱۵۶
(كيفري‌)
۳۴    گزارش‌ سي‌ و چهارم‌    حمل‌ و نگهداري‌ شيره‌ ترياك‌ و اعتياد به‌ شيره‌ ترياك‌    ۱۶۰
(كيفري‌)
۳۵    گزارش‌ سي‌ و پنجم‌    تقاضاي‌ صدور گواهي‌ رشد    ۱۶۴
(حقوقي‌)
۳۶    گزارش‌ سي‌ و ششم‌    خريد و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌    ۱۶۸
(كيفري‌)

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات188
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

1 نظر

پاسخ دهید