دانلود رایگان کتاب الکترونیک پایه کاردانش

<span>دانلود رایگان کتاب الکترونیک پایه کاردانش</span>

دسته بندی: درسی

قیمت: رایگان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
رایگان – خرید

کتاب pdf الکترونیک پایه کاردانش گروه برق – زیرشاخه الکترونیک

مقدمه ی مؤلفان
از اواخر قرن بيســتم تا به امروز دانش الكترونيك با سرعتي بسيار به پيشرفته است . امروزه همهي مدارهاي الكترونيكي به صورت مدارهاي مجتمع يا IC ســاخته ميشوند. اگر شما يك اسباببازي بسيار ساده را مورد بررسي قرار دهيد ميبينيدكه در آن مدارهــاي الكترونيكي بهویژه مدارهای مجتمع یا IC به کار رفته اســت. از طرف دیگر نرمافزارهای کامپیوتری، طراحی و استفاده از مدارهای الکترونیکی بسيار پيچيده را براي همه امكان پذير ساخته است . هركس ميتواند با اين نرم افزار ها با سرعت زياد، مدارهاي بسيار پيچيده را طراحي و ظرف چند ثانيه برنامه را در يكIC پر كند و بالفاصله مدار را مورد استفاده قرار دهد.
استفاده از اين سيستم داراي مزايایی به شرح زير است :
– ابعاد مدارهاي چاپي فوقالعاده كم ميشود.
– ميزان لحيم كاري كم ميشود و در پارهاي موارد به صفر ميرسد.
– فضاي مورد نياز به حداقل ميرسد.
– توان مصرفي به پايينترين اندازه ميرسد.
– هزينهي طراحي و ساخت بسيار كاهش مي‌يابد.
اما روند رشد روزافزون و شتابان دانش الكترونيك ما را از آموزش مباني الكترونيك و مدارهاي پايهی الكترونيكي بينياز نســاخته اســت. امروزه آموزش اين اصول همچنان در همه جاي دنيا رواج و تداوم دارد؛ زيرا الكترونيك را همواره بايد از پايه آموخت و پايهی آموزش الكترونيك، شناخت مدارهاي پايهی الكترونيكي است. در یک دســتگاه الكترونيكي ساده مانند MP4 شــما مجموعهاي از مدارهاي پايهی الكترونيك را ميبينيد. اين مدارها در
شكلهای گوناگون، قسمتهای مختلف MP4 را ميسازند. نوسانساز، تقويت كننده قدرت، آشكارساز و بسياري از مدارهاي ديگر از مدارهاي پايهی الكترونيكي ساخته ميشوند.
هدف كتاب » الكترونيك پايه « آموزش قطعات و مدارهاي سادهی الكترونيكي است. در اين كتاب شما با مدارهاي پايهاي متنوعي در الكترونيك آشــنا ميشــويد و با آزمايش آنها در هر مرحله، چگونگي كاربرد آنهــا را میآموزید. به اين ترتيب كاربــرد قطعات الكترونيكي را كه آموخته ايد در اين كتاب تجربه مي‌كنيد و دانش نظري خود را با عمل ميآميزيد. در كتاب بعــدي كه با نام مدارهاي پايه در الكترونيك ارائه ميشــود، به مدارهاي كامل شــده در ارتباط بــا قطعات الكترونيكي خواهيم پرداخــت. مجموعهی اين دو كتاب، مباني الكترونيك مورد نياز را براي اكثر رشــتههاي مهارتي الكترونيك شــاخه کاردانش تأمين مي‌كند.

فصل اول: آشنایی با اصول و مبانی الکتریسیته
۱-۱ آشنایی با اصول الکتریسیته ساکن ۴
۴ اتم ساختمان ۱-۲
۳-۱ طبقه بندی از نظرهدایت الکتریکی ۶
۴-۱ آشنایی با نحوه پخش بار الکتریکی برروی جسم ۷
۵-۱ آشنایی با میدان الکتریکی ۸
۶-۱ کمیت های الکتریکی ۹
۷-۱ آشنایی با قانون کولن ۱۲
۸-۱شدت میدان الکتریکی ۱۳
۹-۱ تبدیل واحد ها به یکدیگر ۱۴
۱۵ الکتریکی مدار ۱-۱۰
۱۵ اهم قانون ۱-۱۰
۱۱-۱ توان و انرژی در جریان مستقیم ۱۷
۱۹ ایمنی نکات ۱-۱۲
۲۳ اولیه اطالعات ۱-۱۳
۲۶ )۱( شماره آزمایش ۱-۱۴
آزمون پایانی فصل )۱ )۲۸
فصل دوم: شناخت قطعات الکتریکی و کار با آنها
۱-۲ آشنایی با مقاومت و انواع آن ۳۲
۳۵ مقاومت مشخصههای ۲-۲
۳۸ اهممتر ۲-۳
۴۱ )۱( شماره آزمایش ۲-۴
۵-۲ اتصال مقاومتها به یکدیگر ۴۴
۵۵ )۲( شمارهی آزمایش ۲-۶
۷-۲ افت ولتاژ دو سرمقاومت‌‌ها در مدارهای
سری و موازی ۶۰
۶۳ DC تغذیه منبع ۲-۸

۹-۲ آزمایش شمارهی )۳ )۶۶ بخش اول : مبانی الکتریسیته

۱۰-۲ محاسبهی جریان و توان در مدار سری و
مدار موازی ۷۰
۱۱-۲ دستگاه اندازهگیری جریان »میلیآمپرمتر« ۷۵
۷۶ )۳( شمارهی آزمایش ۲-۱۲
۱۳-۲ پیلها و باتریها ۸۰
۸۳ پیلها اتصال ۲-۱۴
۸۷ )۴(شماره آزمایش ۲-۱۵
آزمون پایانی فصل )۲ )۹۱
فصل ســوم: تجزیه و تحلیل و بستن مدارهای سری
و موازی
۱-۳ یادآوری مدار سری ۹۶
۲-۳ یادآوری مدار موازی ۹۹
۳-۳ مدارهای سری- موازی ۱۰۴
۴-۳ -پل مقاومت وتستون ۱۰۴
۱۰۶ )۱( شماره آزمایش- ۳-۵
۱۰۷ مقدماتی اطالعات ۳-۶
۷-۳ وسایل لحیم کاری ۱۰۹
۱۱۴ قلعکش ۳-۸
۱۱۵ لحیمکاری طریقهی ۳-۹
۱۰-۳ نکات ایمنی این آزمایش ۱۱۷
۱۱۹ )۲( شمارهی آزمایش ۳-۱۱
آزمون پایانی فصل )۳ )۱۲۲
فصل چهارم :قوانین تونن و نورتن
۱-۴ عناصرفعال مدارهای الکتریکی ۱۲۶
۲-۴ قضایای تونن و نورتن ۱۲۸
١٣٢ )۱( شمارهی آزمایش ۴-۳
آزمون پایانی فصل )۴ )۱۳۶

بقیه فصول را در کتاب مشاهده کنید .

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات412
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید