مدل سازي هايبريد سيستم كنترل ترافيك هوايي

١ چكيده: ۱ در آينده ، امكان پرواز آزاد ۲ بدون خلبان ، كه در آن هواپيما (ATM) مديريت ترافيك هوايي مسير، سرعت و ارتفاع بهينه خود را انتخاب مي كند ، مهيا مي سازد. ساختار كنترلي حاصل، سيستم هايبريد است كه وقايع گسسته و ديناميك هاي زمان پيوسته را در هم مي آميزد. در […]