پروژه اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز

<span>پروژه اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز</span>

دسته بندی: معدن

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

فهرست

فصل اول
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل دوم
۲-۱-  تعریف شمعهای مکشی
۲-۲-  شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند
۲-۳-  مزایای شمعهای مکشی
۲-۴-رفتار خاک در حین نصب شمع
۲-۵-  رفتار خاک در زمان بهره برداری
۲-۶-  تاریخچه استفاده از شمعهای مکشی
فصل سوم
۳-۱-  مروری بر مطالعات انجام شده
۳-۲-  مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه
۳-۲-۱-  نصب
۳-۲-۲-  بیرون کشش استاتیکی ماسه
۳-۲-۳-  بیرون کشش تناوبی
۳-۳-  مطالعات انجام شده بر روی رس
۳-۳-۱-  نصب
۳-۳-۲-  بیرون کشش استاتیکی رس
۳-۳-۳-  بیرون کشش تناوبی
۳-۳-۴-   بیرون کشش تحت بار های مایل
فصل چهارم
۴-۱- روابط بدست آمده برای  ظرفیت باربری
۴-۲-  انواع خرابی
۴-۲-۱- خرابی لغزشی
۴-۲-۲- خرابی مقاومت انتهایی
۴-۲-۳- خرابی ظرفیت باربری معکوس
۴-۳-  پیش بینی ظرفیت
۴-۵- ظرفیت باربری
۴-۵-۱- Clukey & Morrison (1993)
۴-۵-۲- Deng & Carter (2000)
۴-۵-۳- Rahman et al(2001)
۴-۵-۴- Maeno et al(2001)
۴-۵-۵- Iskander et. Al.(2002)
۴-۵-۶- W.Deng , P.carter.(2000)
۴-۵-۷- Charles Aubney , J Donald Murff(2004)
فصل پنجم
۵-۱- روابط بدست آمده برای نصب
۵-۲-نصب در ماسه
۵-۲-۱-آنالیز
۵-۲-۲-محاسبات نصب برای ماسه
۵-۲-۳-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه
۵-۲-۴-نفوذ با کمک مکش
۵-۲-۵-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش
۵-۲-۶- تاثیر سخت کننده های داخلی
۵-۲-۷-فاکتور فشار a و محاسبات جریان
۵-۳-نصب در رس
۵ -۳-۱-نفوذ تحت وزن صندوقه
۵-۳-۲-نفوذ با کمک مکش
۵ -۳-۳-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش
۵-۳-۴-تاثیر سخت کننده های د اخلی
۵-۳-۵-نصب در سایر مصالح

شامل۱۳۰صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید