پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش زراعت مقدار کود پتاسیم بر عملکرد آفتابگردان

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش زراعت مقدار کود پتاسیم بر عملکرد آفتابگردان</span>

دسته بندی: کشاورزی

قیمت: 6800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6800 تومان – خرید

دانشكده كشاورزي
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc»
گرایش: زراعت

تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­پاشی عناصر کم­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
چکیده     ۱
مقدمه    ۲
فصل اول: بررسی منابع
۱-۱- کلیات و  بررسی منابع    ۶
۱-۲-خصوصیات گیاهشناسی    ۸
۱-۲-۱-بذر    ۹
۱-۲-۲- ریشه    ۹
۱-۲-۳- ساقه    ۱۰
۱-۲-۴- برگ    ۱۰
۱-۲-۵- گل    ۱۱
۱-۳- اکولوژی آفتابگردان    ۱۲
۱-۳-۱- نیاز آبی آفتابگردان     ۱۳
۱-۳-۲- خاک      ۱۴
۱-۴- مراحل نمو آفتابگردان    ۱۶
۱-۴-۱- مراحل رشد رویشی     ۱۶
۱-۴-۲-مراحل رشد زایشی     ۱۶
۱-۵-پتاسیم     ۱۷
۱-۵-۱- اثر پتاسیم بر عملکرد گیاهان    ۱۸
۱-۵-۲- نقش پتاسیم در فیزیولوژی گیاه    ۲۱
۱-۶-تاثیر پتاسیم بر صفات رویشی آفتابگردان     ۲۲
۱-۷- تاثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان      ۲۳
۱-۸- تاثیر پتاسیم بر میزان پتاسیم قابل جذب خاک     ۲۵
۱-۹- تاثیر پتاسیم بر درصد و عملکرد روغن    ۲۶
۱-۱۰-عناصر غذایی کم مصرف و اهمیت آنها    ۲۷
۱-۱۰-۱- روی    ۲۹
۱-۱۰-۲- نقش روی در گیاه    ۲۹
۱-۱۰-۳- آهن      ۳۲
۱-۱۰-۴- نقش آهن در گیاه    ۳۲
۱-۷- آهن    ۲۸
۱-۷-۱- خواص شیمیایی    ۲۸
۱-۷-۲- نقش آهن در گیاه    ۲۸
۱-۱۰-۵- عنصر بور(B)    ۳۶
فصل دوم: مواد و روش ها
۲-۱- زمان، محل و ویژگی های اقلیمی منطقه اجرای آزمایش    ۳۸
۲-۲- مشخصات خاک محل آزمایش     ۳۹
۲-۳- طرح آماری مورد استفاده    ۴۰
۲-۴- عملیات زراعی    ۴۱
۲-۵- زمان و روش نمونه برداری     ۴۲
۲-۵-۱-ارتفاع بوته      ۴۲
۲-۵-۲-قطر ساقه    ۴۲
۲-۵-۳- قطرطبق    ۴۳
۲-۵-۴-تعداد ردیف دانه در طبق    ۴۳
۲-۵-۵-تعداد دانه در طبق    ۴۳
۲-۵-۶-وزن صد دانه    ۴۳
۲-۵-۷- نسبت مغز به کل دانه     ۴۳
۲-۵-۸-عملکر دانه    ۴۴
۲-۵-۹-عملکرد بیولوژیک     ۴۴
۲-۵-۱۰-شاخص برداشت    ۴۴
۲-۵-۱۱-درصد پوکی    ۴۴
۲-۵-۱۲-تعیین درصد روغن    ۴۴
۲-۵-۱۳-عملکرد روغن    ۴۶
۲-۶-محاسبات آماری    ۴۶
فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱- ارتفاع بوته    ۴۷
۳-۲- قطر ساقه    ۴۸
۳-۳-قطر طبق    ۴۸
۳-۴-تعداد ردیف دانه در طبق    ۴۹
۳-۵-درصد پوکی    ۵۰
۳-۶- درصد مغز به کل دانه     ۵۲
۳-۷- تعداد دانه پر     ۵۴
۳-۸- وزن صد دانه    ۵۶
۳-۹- عملکرد دانه      ۵۷
۳-۱۰- عملکرد بیولوژیک      ۵۸
۳-۱۱- شاخص برداشت     ۶۰
۳-۱۲- درصد روغن     ۶۰
۳-۱۳-  عملکرد روغن     ۶۲
۳-۱۴-  ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی    ۶۵
نتیجه گیری کلی    ۶۸
پیشنهادات     ۶۸
فهرست منابع و ماخذ    ۶۹

فهرست جداول
جدول۱- ۱-  ارزش تقریبی عوامل محیطی برای زراعت آفتابگردان در مناطق مختلف    ۱۵
جدول۱-۲-توصیه کود پتاسیم بر کشت آفتابگردان     ۲۰
جدول۳-۱- میانگین مربعات آزمایشی برای برخی صفات رویشی آفتابگردان    ۵۳
جدول۳-۲- نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر صفات زراعی آفتابگردان     ۵۴
جدول۳-۳- میانگین مربعات برای اجزای عملکرد و عملکرد آفتابگردان    ۶۳
جدول۳-۴- نتایج مقایسه میانگین اجزای عملکرد و عملکرد آفتابگردان    ۶۴
جدول ۳-۵-  جدول همبستگی ساده صفات اندازه گیری شده در آفتابگردان    ۶۷

فهرست اشکال
شکل۲-۱- نقشه طرح آزمایشی و نحوه استقرار تیمارها در مزرعه…………………………….۴۱
شکل ۳-۱-اثرات متقابل مصرف پتاسیم و ریز مغذی یر صفت در پوکی آفتابگردان    ۵۱
شکل ۳-۲- اثرات متقابل پتاسیم و ریز مغذی ها بر درصد روغن آفتابگردان………………..۶۱

چکیده
به منظور بررسي تاثير مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬ پاشي عناصر کم ¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمايشي طي سال ۱۳۹۰ در روستای فنایی واقع در ۲ کیلومتری شهرستان خوي اجرا گرديد. اين آزمايش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در اين تحقيق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف ۵۰% كمتر از توصيه، برابر توصیه، ۵/۱ برابر توصیه کودی و ۲ برابر توصیه کودی) و محلول¬پاشي عناصر کم¬مصرف بور، آهن و روی بود. نتايج نشان داد كه تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملكرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معني¬دار بود. بيشترين عملکرد دانه با ۷/۳۹۳ گرم در مترمربع در تيمار ۲ برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول¬پاشي عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه¬گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاثير معني¬داري داشت. بيشترين عملكرد دانه در محلول¬پاشي کود بور بدست آمد. و با ميانگين ۰/۳۸۵ گرم در مترمربع در گروه آماری بالاتری قرار گرفت. اثر متقابل پتاسیم و کود¬های کم مصرف تنها بر روی درصد پوکی و درصد روغن معنی دار بود.

مقدمه

آفتابگردان (Helianthus annuusL.) پس از سویا، کلزا و بادام زمینی، چهارمین زراعت یک ساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت می­شود (عرشی، ۱۳۷۳) .آفتابگردان یکی از پنج نبات روغنی ایران است که با کیفیت بالای روغن دانه و تحمل نسبتا زیاد به خشکی و تنش آبی، سازگار بودن با انواع شرایط آب و هوایی، رشد خوب آن در بسیاری از خاک­ها، بالا بودن کیفیت روغن خوراکی به خاطر نداشتن کلسترول، کوتاه بودن دوره رشد و امکان کشت به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و جو، سالانه بخش عظیمی از اراضی ایران را به کشت خود اختصاص می­دهد (خواجه پور، ۱۳۸۳).

امروزه کشاورزان برای افزایش عملکرد در واحد سطح ، یکی از روش­های کود­دهی رایج شامل مصرف خاکی، از طریق آبیاری، تيمار بذر و محلول­پاشی را مورد استفاده قرار می­دهند. محلول­پاشی برگی یکی از روش­های سریع در عکس العمل گیاهان به کود بوده که در مصرف کود نیز صرفه جویی می گردد. با انجام این روش و کود­دهی علاوه بر جنبه­های اقتصادی و اثر بخشی سریع، محیط زیست حفظ شده که این امر در راستای نیل به کشاورزی پایدار نیز بسیار موثر و مفید خواهد بود (ملکوتی و ضیائیان، ۱۳۷۹).

یکی از مهم­ترین راه­های دست­یابی به عملکرد بهینه، تامین مقادیر کافی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان زراعی است (کوچکی و سرمدنیا،۱۳۸۲). مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی نشان داده است که در ۴۱ درصد از کشورهای جهان همبستگی مثبتی بین افزایش مصرف کود و افزایش عملکرد در هکتار وجود داشت (فود و الیس، ۱۹۹۶).

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید