پایان نامه کارشناسی ارشد عمران – سازه تعیین شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت A,B و رسوبی C,B

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد عمران – سازه تعیین شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت A,B و رسوبی C,B</span>

دسته بندی: عمران

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

 

موضوع:تعیین شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت A,B و رسوبی C,B

امروزه تعيين ضريب شکل پذيري قاب ها يکي از مباحث مهم در دنيا جهت پيش بيني و تعييين رفتار قاب ها هنگام وقوع زلزله هاي متوسط و شديد مي باشد. به همين دليل يه منظور ساده سازي مسايل و روابط استفاده از قابليت شکل پذيري قاب ها در حالت يک درجه آزادي و ارتباط آن با شکل پذيري قاب ها در حالت چند درجه آزادي امري اجتناب ناپذير مي باشد. يکي از روشهاي مناسب جهت تعيين اين روابط استفاده از تحليل هاي غيرخطي تاريخچه زماني است. از آنجايي که تاکنون مطالعات کم و ضعيفي در اين زمينه صورت گرفته است لذا در اين پايان نامه چهار قاب فولادي خمشي ۴ طبقه، ۸ طبقه، ۱۱ طبقه و ۱۵ طبقه انتخاب و مورد تجزيه و تحليل لرزه اي قرار گرفته اند.
مدل هاي مختلف سازه اي توسط نرم افزار  SAP 2000  براساس مقررات ملي مبحث دهم و استاندارد ۲۸۰۰ ايران طراحي شده اند. در ادامه جهت دستيابي به ضرايب شکل پذيري با استفاده از روش هاي تحليل تاريخچه زماني غير خطي در نرم افزار SAP 2000  اقدام شده است. همينطور با ترسيم منحني هاي هيسترزيس قاب هاي چند درجه آزادي معادل، شکل پذيري سازه ها در خاک هاي نوع A و B و  DوC مورد ارزيابي قرار گرفته است.
شامل۱۶۵صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید