پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تقابل عقل و عشق

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تقابل عقل و عشق</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 11500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

11500 تومان – خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی(M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

موضوع :

تقابل عقل و عشق در دیوان جامی،کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله‌ی عقل و عشق سعدی

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده    ۱
پیشگفتار    ۲
فصل اول: کلیات تحقیق    ۳
۱-۱-مقدمه    ۴
۲-۱-بیان مسئله    ۴
۳-۱-اهمیت تحقیق    ۵
۴-۱-اهداف تحقیق    ۵
۵-۱-پیشینه تحقیق    ۵
۶-۱-سوالات تحقیق    ۶
۷-۱-سازماندهی تحقیق    ۶
۸-۱-روش کار    ۶
۹-۱-ابزار گردآوری تحقیق    ۷
فصل دوم    ۸
۱-۲-زبان حال عقل    ۹
۲-۲-تعریف عقل    ۹
۳-۲- مفهوم عقل    ۱۱
۴-۲-عقل از دیدگاه فلاسفه    ۱۳
۵-۲- عقل از دیدگاه دین    ۱۴
۶-۲-عقل از دیدگاه صوفیه    ۱۵
فصل سوم    ۱۹
۱-۳-عشق چیست؟    ۲۰
۲-۳-واژه ی لغوی عشق    ۲۱
۳-۳-واژه ی عشق در منابع اسلامی    ۲۲
۴-۳-انواع عشق انسانی    ۲۵
۵-۳-آثار عمومی عشق    ۲۵
۶-۳-عشق از دیدگاه فلاسفه    ۲۷
۱-۶-۳-عشق در نظر سقراط و افلاطون    ۲۸
۲-۶-۳-عشق از دیدگاه ابن سینا    ۲۹
۳-۶-۳-عشق از دیدگاه سهروردی    ۳۰
۴-۶-۳-عشق از دیدگاه شیخ بهایی    ۳۰
۷-۳-عشق از دیدگاه دین    ۳۰
۱-۷-۳-نظر قرآن و سنت در باب عشق    ۳۱
۲-۷-۳-محبت الهی در قرآن کریم    ۳۲
۸-۳-عشق از دیدگاه عرفان    ۳۳
۱-۸-۳-انواع عشق از دید عرفا    ۳۴
فصل چهارم    ۳۶
۱-۴-نگاهی گذرا بر اموال و آثار نورالدین عبد الرحمن جامی    ۳۷
۲-۴-تقابل عقل و عشق از نظر جامی    ۴۴
۱-۲-۴-زهد و عشق     ۹۵
فصل پنجم    ۱۱۰
۱-۵-شمه ای دربارة جامی    ۱۱۱
۲-۵-تقابل عقل و عشق در کیمیای سعادت غزالی جلد اول و دوم    ۱۱۶
فصل ششم    ۱۳۳
۱-۶-شمه ای درباره سعدی    ۱۳۴
۲-۶-تقابل عقل و عشق در رساله ی عقل و عشق سعدی    ۱۴۲
فصل هفتم    ۱۵۲
مقایسه ی عقل و عشق    ۱۵۳
نتیجه گیری    ۱۵۵
منابع و مآخذ    ۱۵۶

چکیده
موضوع تحقیق حاضر تقابل عقل و عشق در دیوان جامی، کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله ی عقل و عشق سعدی است.  در نگارش این پایان نامه تلاش گردیده ابتدا عقل و عشق از منابع مختلف و موثق تعریف شود. سپس علاوه از دیدگاههای فلسفه روانشناسی از دیدگاه عرفان و منابع اسلامی هم مورد بررسی قرار گیرد سپس تقابل عقل و عشق در اشعار جامی و کیمیای سعادت جناب غزالی و رساله ی عقل و عشق سعدی سنجیده شود و در میان این سه اثر ارزشمند از آثار دیگر شاعران به عنوان تأثیر مطلب یا ابیات شاهد استفاده شده است. تحقیق در شش فصل سامان بندی شده که به ترتیب ذیل می باشد.
فصل اول: کلیات پژوهش.
فصل دوم: تعریف عقل و بررسی از دیدگاههای مختلف.
فصل سوم: تعریف عشق و بررسی از دیدگاههای مختلف.
فصل چهارم: شمه ای از زندگی جامی و تقابل عقل و عشق در دیوان.
فصل پنجم: شمه ای از زندگی محمد غزالی و تقابل عقل و عشق در کیمیای سعادت جلد اول و دوم.
فصل ششم: شمه ای از زندگی سعدی و تقابل عقل و عشق در رساله ی عقل و عشق.
فصل هفتم:مقایسه ی عقل وعشق ونتیجه گیری

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید