پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي اثر يک UDMA بر کامپوزيت دنداني

<span>پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي اثر يک UDMA بر کامپوزيت دنداني</span>

دسته بندی: دندانپزشکی

قیمت: 9800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
9800 تومان – خرید

دانلود ورد پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي
دانشکده دندانپزشکي

پايان نامه:
جهت دريافت درجه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي

موضوع:
بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

چكيده:
اهداف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر UDMA جديد بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني آزمايشي و مقايسه آن با كامپوزيتهايي كه است تنها براساس مونومرهاي متداول بكار رفته در كامپوزيتهاي دنداني (BisGMA/TEGDMA) مي‌باشند.
روشها: يك ماتريكس رزيني حاوي ۶۰% وزني Bis-GMA و ۴۰% وزني TEGDMA تهيه شد. ۵/۰% وزني كامفوركينون و ۵/۰% وزني DMAEMA به عنوان آغازگر در سيستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهاي ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پايه رزيني در پنج گروه آزمايشي افزوده شدند. فيلرهاي شيشه سايلنيزه با متوسط اندازه ذرات ۴-۲ ميكرون به پايه رزيني اضافه شدند. ۸ نمونه براي هر گروه آماده شد. بطوريكه كامپوزيتهاي آزمايشي داخل قالبهاي تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت ۳ بار بصورت پوششي هر بار به مدت ۴۰ ثانيه نور تابانده شد. لبه‌هاي نمونه‌ها توسط كاغذ سمباده صاف شدند و در دماي محيط به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند.
براي اندازه‌گيري چغرمگي شكست (Fracture toughness) و استحكام خمشي (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌اي با روشهاي استاندارد انجام گرفت.
نتايج توسط آزمونهاي آماري ANOVA و Tukey’s test بررسي شدند.
يافته¬ها: گروه ۱۰% UDMA بالاترين ميزان Fracture toughness، و گروه ۵% UDMA بالاترين استحكام خمشي را بين تمامي گروهها داشتند.
اهميت: تهيه کامپوزيت دنداني با خواص بهتر يکي از اهداف دندانپزشکي ترميمي ميباشد. يافته ها پيشنهاد مي کنند که افزودن UDMA جديد باعث خواص مکانيکي برتر در کامپوزيت¬هاي دنداني مي شود.
واژه¬هاي کليدي: خواص مکانيکي، کامپوزيت دنداني، UDMA، Bis-GMA و TEG-DMA

فهرست مطالب
عنوان     صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱- دلايل انتخاب موضوع    ۲
۱-۲- بيان مسأله    ۴
۱-۳- تعريف واژه هاي عملياتي    ۷

فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
۲-۱- تاريخچه    ۱۰
۲-۲- مروري بر مقالات    ۱۴

فصل سوم: اهداف و فرضيات
۳-۱- هدف كلي    ۲۷
۳-۲- اهداف اختصاصي    ۲۷
۳-۳- فرضيات    ۲۸

فصل چهارم: مواد و روشها
۴-۱- متغيرهاي تحقيق و مقياس سنجش متغيرها    ۳۰
۴-۲- جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه    ۳۲
۴-۳- طرح جمع آوري اطلاعات    ۳۲
۴-۴-طرح تجزيه و تحليل آماري    ۳۶
۴-۵- مسائل اخلاقي و انساني طرح    ۳۶
۴-۶- روش اجراي تحقيق    ۳۷

فصل پنجم: يافته ها
فصل ششم: بحث و نتيجه گيري
۶-۱- بحث    ۴۹
۶-۲- نتيجه گيري    ۵۶
۶-۳- مشکلات و پيشنهادات    ۵۷

منابع    ۵۸

ضميمه    ۶۴

فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول ۴-۱- ساختمان شيميايي فيلر شيشه     ۳۵
جدول ۵-۱- مقادير fracture toughness، استحکام خمشي و مدول خمشي نمونه هاي مختلف     ۳۹

فهرست اشکال
عنوان     صفحه
شکل ۴-۱- قالب استفاده شده براي آزمون Fracture toughness     ۳۴
شکل ۴-۲- قالب استفاده شده براي آزمون استحکام خمشي     ۳۴
شکل ۴-۳- روش اندازه گيري خواص به روش ۳-point bending    ۳۴
شکل ۴-۴- فيلر شيشه     ۴۰
شکل ۴-۵- مخلوط رزينهاي Bis-GMA/TEGDMA/UDMA    ۴۰
شکل ۴-۶- مراحل تهيه کامپوزيت     ۴۰

شکل ۵-۱- چغرمگي شکست نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA    ۴۱
شکل ۵-۲- استحکام خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA    ۴۱
شکل ۵-۳- مدول خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA    ۴۱
شکل ۵-۴- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي ۸۰۰۰    ۴۳
شکل ۵-۵- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي ۱۰۰    ۴۳
شکل ۵-۶- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ    ۴۳
شکل ۵-۷- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ    ۴۳
شکل ۵-۸- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون چغرمگي شکست     ۴۴
شکل ۵-۹- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون استحکام خمشي      ۴۴

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات80
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید