پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر

<span itemprop="name">پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر</span>

دسته بندی: -

نوع فایل:

قیمت: 9000 تومان

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد نمایش: 112 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ آبان ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳۰ آبان ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

چكيده
اشكال و پديده هاي كنوني سطح زمين ، حاصل فرايندهاي اقليمي دوران گذشته است. اين فرايندها تحت تاثير اقليم
حاكم بر مناطق مختلف ، متفاوت بوده و در نقاط مختلف زمين آثار گوناگوني از خود برجاي نهاده است . دانشمندان علوم
مختلف با روش هاي خاص خود شرايط جغرافيايي حاكم بر زمين را در گذشته مورد بررسي قرار مي دهند . از جمله
ژئومورفولوژيست ها كه با بررسي اشكال ژئومورفيك امروزي تحولات اقليمي گذشته را بررسي مي كنند.
در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روش هاي معمول در ژئومورفولوژي ، تحولات اقليمي دوران چهارم در
حوضه آبريز گرگا نرود ( تا گنبد كاووس ) مورد بررسي قرار گيرد. به اين منظور ابتدا با تعمق برفرمهاي ژئ ومورفيك در
منطقه مانند تپه هاي لسي، سيرك هاي يخچالي و پديده هاي كارستي تغييرات محيطي آشكار گرديد. سپس با اتكا به
تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي توپ وگرافي ، سيرك هاي يخچالي منطقه مشخص و با روش رايت خط برفمرز دائمي در
آخرين دوره يخبندان ( ۱۷۴۰ متر) بدست آمد. در مرحله بعد با بررسي گراديان ( دما- ارتفاع) منطقه ، نقشه همدماي زمان
حاضر ترسيم گرديد و با استفاده از رابطه مزبور و ارتفاع برفمرز دائمي منطقه در كواترنر ، نقشه همدماي دوران چهارم
۹ در جه سانتي گرادي زم ان حاضر با دوره كواترنر است . / ترسيم شد .

پاسخ دهید