پایان نامه بررسي استفاده از تركيب كولين‌كلرايد و روغن منداب روي عملكرد و غلظت تري‌گليسريد كبد در جوجه‌هاي گوشتي رشته علوم دامی

<span>پایان نامه بررسي استفاده از تركيب كولين‌كلرايد و روغن منداب روي عملكرد و غلظت تري‌گليسريد كبد در جوجه‌هاي گوشتي رشته علوم دامی</span>

دسته بندی: دام و طیور

قیمت: 6800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
6800 تومان – خرید

دانلود پایان نامه ورد کارشناسی ارشد بررسي استفاده از تركيب كولين‌كلرايد و روغن منداب روي عملكرد و غلظت تري‌گليسريد كبد در جوجه‌هاي گوشتي رشته علوم دامی

دانشكده كشاورزي
گروه كارشناسي ارشد و دكتري علوم دامي

پايان‌نامه:
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. Sc) در رشته مهندسي علوم دامي

عنوان:
بررسي استفاده از تركيب كولين‌كلرايد و روغن منداب روي عملكرد و غلظت تري‌گليسريد كبد در جوجه‌هاي گوشتي

فهرست مطالب
عناوين                                                                                                       صفحات

چكيده     ۱
مقدمه     ۳

فصل اول: بررسي منابع
۱-۱- چربي‌ها     ۴
۲-۱- ساختمان ليپيدهاي ساده     ۴
۳-۱- اسيدهاي چرب و ساختمان آنها     ۶
۴-۱- فساد چربي‌ها     ۸
۵-۱- روش‌هاي استخراج روغن     ۱۰
۱-۵-۱- روش‌هاي استخراج چربي از منابع حيواني     ۱۰
۲-۵-۱- روش‌هاي استخراج چربي از منابع گياهي     ۱۰
۶-۱- منابع چربي در تغذيه طيور    ۱۲
۱-۶-۱- چربي‌هاي حيواني     ۱۲
۲-۶-۱- روغن‌هاي گياهي     ۱۲
۷-۱- مقايسه تركيب مختلف روغن‌هاي گياهي    ۱۴
۸-۱- نقش چربي‌ها در بدن     ۱۵
۹-۱- نقش چربي‌ها در تغذيه طيور     ۱۶
۱۰-۱- مشكلات و معايب استفاده از چربي‌ در تغذيه طيور    ۱۷
۱۱-۱- هضم، جذب و متابوليسم چربي‌ها     ۱۸
۱-۱۱-۱- هضم چربي‌ها     ۱۸
۲-۱۱-۱- جذب چربي‌ها     ۱۹
۳-۱۱-۱- متابوليسم چربي‌ها     ۲۰
۱۲-۱- اثرات افزايش سطوح استفاده از چربي در جيره غذايي طيور     ۲۱
۱۳-۱- عوامل مؤثر در افزايش چربي لاشه     ۲۳
۱۴-۱- رابطه نوع چربي مصرفي با چربي‌ خون     ۲۴
۱۵-۱- گياه منداب (كانولا)     ۲۵
۱۶-۱- ارزش تغذيه‌اي دانه منداب و تركيبات آن     ۲۶
۱-۱۶-۱- مقدار روغن دانه منداب     ۲۷
۲-۱۶-۱- مقدار پروتئين و تركيب اسيدهاي آمينه دانه منداب     ۲۷
۳-۱۶-۱- كربن هيدرات‌هاي موجود در دانه منداب     ۲۸
۴-۱۶-۱- ويتامين‌هاي موجود در دانه منداب     ۲۸
۵-۱۶-۱- مواد معدني موجود در دانه منداب     ۲۸
۶-۱۶-۱- تركيبات ضدمغذي موجود در دانه منداب     ۲۸
۱۷-۱- مواد ضد مغذي دانه منداب     ۲۹
۱۸-۱- روغن منداب و تركيب اسيدهاي چرب آن     ۳۱
۱۹-۱- ارزش تغذيه‌اي روغن منداب     ۳۲
۲۰-۱- كولين و ساختمان بيوشيميايي آن     ۳۳
۲۱-۱- نقش كولين‌كلرايد در اعمال متابوليكي بدن     ۳۴
۲۲-۱- اشكال شيميايي كولين     ۳۶
۲۳-۱- اثرات متابوليكي استفاده از كولين‌كلرايد در تغذيه طيور     ۳۷
۲۴-۱- سطوح مصرف كولين‌كلرايد در تغذيه طيور     ۴۰
۲۵-۱- بتايين و نقش آن در تغذيه طيور     ۴۱
۲۶-۱- نقش گروههاي متيل در تغذيه طيور    ۴۲

فصل دوم: مواد و روش‌ها
۱-۲- مكان اجراي آزمايش     ۴۴
۲-۲- نحوه تهيه مواد آزمايشي و اقلام جيره غذايي     ۴۴
۳-۲- تهيه و فرموله كردن جيره‌هاي آزمايشي     ۴۵
۴-۲- آماده‌سازي محل اجراي آزمايش     ۵۰
۵-۲- مديريت بهداشتي در زمان پرورش     ۵۰
۶-۲- مديريت كنترل بيماري‌ها و واكسيناسيون در طول دوره پرورش     ۵۱
۷-۲- مديريت تغذيه‌اي در طول دوره پرورش     ۵۲
۸-۲- مديريت پرورشي     ۵۲
۹-۲- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي عملكردي در طول دوره پرورش     ۵۳
۱-۹-۲- مقدار مصرف غذا     ۵۳
۲-۹-۲- مقدار افزايش وزن     ۵۴
۳-۹-۲- ضريب تبديل غذايي     ۵۴
۴-۹-۲- تلفات     ۵۴
۱۰-۲- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي مربوط به لاشه     ۵۵
۱۱-۲- اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي مربوط به اندام‌هاي داخلي بعد از كشتار     ۵۵
۱۲-۲- جمع‌آوري نمونه‌هاي خوني و كبد     ۵۶
۱۳-۲- فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون و كبد     ۵۶
۱۴-۲- روش اندازه‌گيري كلسترول سرم خون     ۵۷
۱۵-۲- روش اندازه‌گيري HDL سرم خون     ۵۸
۱۶-۲- روش اندازه‌گيري تري‌گليسيريد سرم خون     ۵۹
۱۷-۲- روش اندازه‌گيري كلسترول و تري‌گليسيريد كبد    ۵۹
۱۸-۲- نوع طرح آزمايشي     ۶۰

فصل سوم: نتايج و بحث
۱-۳- بررسي نتايج صفات عملكردي     ۶۲
۱-۱-۳- وزن زنده بدن     ۶۳
۲-۱-۳- مصرف خوراک     ۶۵
۳-۱-۳- ضريب تبديل غذايي    ۶۷
۴-۱-۳- تلفات     ۶۹
۲-۳- بررسي نتايج تجزيه لاشه     ۷۰
۱-۲-۳- وزن لاشه     ۷۱
۲-۲-۳- وزن ران     ۷۲
۳-۲-۳- وزن سينه     ۷۳
۴-۲-۳- وزن بال     ۷۵
۵-۲-۳- وزن كبد     ۷۶
۶-۲-۳- وزن طحال     ۷۸
۷-۲-۳- وزن قلب     ۸۰
۸-۲-۳- وزن سنگدان     ۸۱
۹-۲-۳- وزن پيش معده     ۸۲
۳-۳- بررسي نتايج فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون     ۸۳
۱-۳-۳- كلسترول خون     ۸۴
۲-۳-۳- تري‌گليسيريد خون     ۸۶
۳-۳-۳- HDL وLDL خون     ۸۸
۴-۳- بررسي نتايج فراسنجه‌هاي بيوشيميايي كبد     ۹۰
۱-۴-۳- تري‌گليسيريد كبد     ۹۰
۲-۴-۳- كلسترول كبد     ۹۲
۵-۳- بررسي وزن زنده، مصرف دان و ضريب تبديل غذايي در سه دوره پرورشي     ۹۵
۱-۵-۳- دوره آغازين (۰-۲۱ روزگي)     ۹۵
۲-۵-۳- دوره رشد (۲۲-۴۲ روزگي)     ۹۵
۳-۵-۳- دوره پاياني (۴۳-۵۶ روزگي)     ۹۷
نتيجه‌گيري     ۱۰۰
پيشنهادات     ۱۰۱
ضمایم ۱ (نمودارها)     ۱۰۲
ضمايم ۲ (تصاوير)     ۱۱۲
منابع فارسي     ۱۱۸
منابع انگليسي     ۱۲۰
چكيده انگليسي     ۱۲۸

فهرست نمودارها
عناوين                                                                                                       صفحات

نمودار ۱-۳- مقايسات ميانگين افزايش وزن زنده (۵۶ روزگي)     ۱۰۲
نمودار ۲-۳- مقايسات ميانگين مصرف دان (۵۶ روزگي)     ۱۰۲
نمودار ۳-۳- مقايسات ميانگين ضريب تبديل غذايي (۵۶ روزگي)     ۱۰۳
نمودار ۴-۳- مقايسه ميانگين وزن لاشه با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب     ۱۰۳
نمودار ۵-۳- مقايسه ميانگين وزن ران با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب     ۱۰۴
نمودار ۶-۳- مقايسات ميانگين وزن گوشت سينه (۵۶ روزگي)     ۱۰۴
نمودار ۷-۳- مقايسات ميانگين وزن كبد (۵۶ روزگي)     ۱۰۵
نمودار ۸-۳- مقايسه ميانگين وزن طحال با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب     ۱۰۵
نمودار ۹-۳- مقايسه ميانگين وزن طحال با استفاده از سطوح مختلف مكمل كولين‌كلرايد     ۱۰۶
نمودار ۱۰-۳- مقايسات ميانگين وزن قلب (۵۶ روزگي)     ۱۰۶
نمودار ۱۱-۳- مقايسه ميانگين وزن پيش‌معده با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب     ۱۰۷
نمودار ۱۲-۳- مقايسه ميانگين سطوح HDL خون با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب     ۱۰۷
نمودار ۱۳-۳- مقايسه ميانگين سطوح كلسترول كبد با استفاده از سطوح مختلف مكمل‌                  كولين‌كلرايد     ۱۰۸
نمودار ۱۴-۳- مقايسات ميانگين وزن بدن در دوره رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگي)     ۱۰۸
نمودار ۱۵-۳- مقايسات ميانگين مصرف خوراك در دوره رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگي)     ۱۰۹
نمودار ۱۶-۳- مقايسات ميانگين ضريب تبديل غذايي در دوره رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگي)     ۱۰۹
نمودار ۱۷-۳- مقايسه ميانگين مصرف دان با استفاده از سطوح مختلف روغن منداب در دوره پاياني (۴۲ تا ۵۶ روزگي)     ۱۱۰
نمودار ۱۸-۳- مقايسه ميانگين مصرف دان با استفاده از سطوح مختلف مكمل كولين در دوره پاياني (۴۲ تا ۵۶ روزگي)     ۱۱۰
نمودار ۱۹-۳- مقايسات ميانگين ضريب تبديل غذايي در دوره پاياني (۴۲ تا ۵۶ روزگي)     ۱۱۱

 

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات58
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید