پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد ( M . S . C ) رشته زراعت

<span>پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد ( M . S . C ) رشته زراعت</span>

دسته بندی: کشاورزی

قیمت: 1000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

منابع :
۱- احمدي ، م ، روا . ح . اميدي و همکاران . ۱۳۸۰ . شناخت گلرنگ و بررسي مقدماتي ساختار توليد آن در ايران . وزارت جهاد کشاورزي ، معاونت زراعت .
۲- آلياري ، ﻫ . ۱۳۷۵٫ نباتات صنعتي . جزوه درسي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز .
۳- احمدي ، م . ر . ۱۳۷۱ . اصلاح گلرنگ . پژوهش و سازندگي ، فصلنامه علمي ، تحقيقاتي و آموزشي جهاد سازندگي ، سال ۵ شماره ۱۶ ، صفحات ۳۹- ۳۶ .
۴- احمدي ، م . روا . ح . اميدي . ۱۳۷۳ . گزارش تحقيقات گلرنگ . موسسه تحقيقات اصلاح نهال و بذر کرج .
۵- احمديان تهراني ، پ . و ب . يزدي صمدي ، ۱۳۵۳ ، مقايسه گلرنگ وحشي و گلرنگ اهلي از لحاظ چند صفت بوتانيکي و زراعي ، مجله علوم کشاورزي ايران ، سال ششم ، شماره هاي ۲ و ۳ ، صفحات ۲۰- ۱۳ .
۶- اسمي ، ر . ۱۳۷۶ . بررسي اثرات فاصله بين رديف و روي رديف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد و ساير خصوصيات زراعي دو رقم گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان . پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان .

۱- نتيجه گيري
نتايج حاصل از آزمايش انجام شده در اين پايان نامه به شرح ذيل مي باشد :
اثر تاريخ کاشت بر روي صفات عملکرد دانه ، وزن صد دانه ، تعداد دانه در غوزه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع نهايي بوته ، ارتفاع اولين شاخه فرعي از سطح زمين ، وزن خشک کل مرحله گلدهي ف قطر ساقه ، تعداد غوزه نابارور در بوته ، طول شاخه فرعي و عملکرد روغن معني دار بوده است و تاريخ کاشت اول بيشترين عملکرد را داشته است ، بطوريکه تاريخ کاشت اول با بهره گيري بيشتر از شرايط محيطي عملکرد بيشتري داشته است .
طي بررسي جدول مقايسه ميانگين ها تيمار تاريخ کاشت اول ، ۲۰۰ کيلوگرم اوره در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با ميانگين ۴/۳۰۵۲ کيلوگرم بالاترين عملکرد دانه در هکتار را بدست آورده است . همانطور که در بررسي تيمارها و صفات مشاهده شده در اکثر موارد تاريخ کاشت اول و کود اوره ۳۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار و با تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بهترين عملکرد را داشته است .
نتايج حاصل از آزمايش حاکي از آن است که سطوح مختلف کود نيتروژن بر صفات عملکرد دانه ، وزن صد دانه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع نهايي بوته ، ارتفاع شاخه دهي ، وزن خشک کل مرحله رسيدگي فيزيولوژيکي قطر ساقه ، تعداد غوزه نابارور در بوته ، طول شاخه فرعي ، تعداد شاخه فرعي فرعي ، درصد پوکي دانه معني دار بوده است .
اثر تراکم بر صفات عملکرد دانه ، وزن صد دانه ، تعداد دانه در غوزه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع شاخه دهي وزن خشک کل مرحله رسيدگي فيزيولوژيک ، قطر ساقه ، تعداد غوزه نابارور در بوته ، تعداد شاخه فرعي ، تعداد شاخه فرعي فرعي ، درصد پوکي دانه معني دار شده است ، در نهايت بهترين عملکرد روغن که هدف اصلي از کشت گلرنگ مي باشد ، مربوط به تيمار ۲۰۰ کيلوگرم اوره در هکتار و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با ميانگين ۵/۸۱۸ کيلوگرم روغن در هکتار مي باشد و با توجه به هدف توليد دانه و استحصال روغن دانه از کشت گلرنگ ، قابل توصيه در اين منطقه مي باشد .
پيشنهادات :
۱- استفاده از تاريخ کاشت زودهنگام به منظور استفاده بهينه از منابع محيطي در بهار
۲- براي حصول حداکثر عملکرد در کشت بهاره ، لازم است در اولين فرصت گلرنگ کشت شود تا طول دوره رشد و نمو را افزايش دهيم که اين عامل رابطه مستقيمي با ميزان تشعشع جذب شده توسط گياه خواهد داشت . همچنين با توجه به اقليم

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید