نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ایران در عصر اشکانیان و ساسانیان

<span>نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ایران در عصر اشکانیان و ساسانیان</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 5500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
5500 تومان – خرید

فهرست مطالب:
الف-چکیده
ب-پیشگفتار
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲-۱-طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………….۶
۳-۱-اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۶
۴-۱-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۶
۵-۱-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۷
۶-۱-فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۷
۷-۱-پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۸
۸-۱-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۸
۹-۱-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸
۱۰-۱-حدود و نقطه متمرکز…………………………………………………………………………………………………….۹
۱۱-۱-مفاهیم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۹
۱۲-۱-سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۹
۱۳-۱-بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۳-۱-منابع عصر اشکانیان و ساسانیان…………………………………………………………………………………۱۰
۲-۱۳-۱-منابع اصلی قرون اول اسلامی……………………………………………………………………………………۱۰
۳-۱۳-۱مطالعات و پژوهش های نوین……………………………………………………………………………………..۱۵
فصل دوم:خاندانهای ذی نفوذ در ایران باستان…………………………………………………………………………..۱۷
۱-۲-خاندانهای ذی نفوذ در عهد ماد……………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-خاندانهای ذی نفوذ در دوران هخامنشیان………………………………………………………………………….۲۷
۳-۲-خاندانهای ذی نفوذ در دوران اشکانیان ………………………………………………………………………….۳۱
۴-۲-خاندانهای ذی نفوذ در دوران ساسانیان…………………………………………………………………………..۳۴
فصل سوم:بررسی مختصر پیرامون خاندان مهران……………………………………………………………………….۴۰
۱-۳-وجه تسمیه و شجره نامه خاندان مهران…………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-چهره های صاحب نفوذ خاندان مهران…………………………………………………………………………….۴۲
۳-۳-آثار منسوب به خاندان مهران…………………………………………………………………………………………۴۸
فصل چهارم: نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عهد اشکانیان……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۱-۴-نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی و نظامی ایران در عهد اشکانیان…………………………………۵۵
۲- ۴-نقش خاندان مهران در تحولات اقتصادی ایران در عهد اشکانیان …………………………………………۵۷
۱-۲-۴- ری خاستگاه خاندان مهران………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴-نقش خاندان مهران در تحولات اجتماعی – فرهنگی ایران در عهد اشکانیان …………………………..۵۹
فصل پنجم: نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عهد ساسانیان………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۵- نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی و نظامی ایران در عهد ساسانیان………………………………..۶۱
۱-۱-۵- نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی و نظامی ایران از آغاز تا پادشاهی بهرام چوبین……….۶۱
۲-۱-۵-نقش بهرام چوبین در تحولات سیاسی و نظامی عهدساسانیان……………………………………………۶۵
۱-۲–۱-۵-وجه تسمیه و لقب چوبین…………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۲-۱-۵-شخصیت بهرام چوبین ………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۲-۱-۵-شورش بهرام چوبین………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۲-۱-۵-حکومت بهرام چوبین…………………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۲-۱-۵-اقدامات بهرام چوبین…………………………………………………………………………………………….۷۸
۶-۲-۱-۵-سرانجام بهرام چوبین…………………………………………………………………………………………….۷۸
۷-۲-۱-۵-منسوبین بهرام چوبین……………………………………………………………………………………………۸۱
۹-۲-۱-۵-آثار منصوب به بهرام چوبین…………………………………………………………………………………..۸۷
۲-۵-نقش خاندان مهران در تحولات اقتصادی ایران در عهد ساسانیان…………………………………………..۸۸
۳-۵- نقش خاندان مهران در تحولات اجتماعی -فرهنگی ایران در عهدساسانیان……………………………..۹۱
فصل ششم:مقایسه تطبیقی نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عهد اشکانیان و ساسانیان………………………………………………………………………………………….۹۵
نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
پیوستها:…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
منابع و مطالعات………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
چکیده ی انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
چکیده
به طور کلی هدف این پژوهش، بررسی نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عصراشکانیان و ساسانیان میباشد. سوال اصلی تحقیق در مورد نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در دوران اشکانیان و ساسانیان می باشد. فرضیه اصلی نقش خاندان مهران را در این دوره ها بسیار برجسته عنوان کرده و همچنین در فرض دوم اقتدار خاندان مهران را در عصر ساسانیان بیشتر از اشکانیان می داند.در این پژوهش از روش تحلیل تاریخی و از روش تحلیل مقایسه تطبیقی_تاریخی خانم اسکاچ پول استفاده شده است.و با استفاده از روش تحلیل تاریخی به ارائه و تدوین مطالب تاریخی در رابطه با نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عهد اشکانیان و ساسانیان می پردازد.این پژوهش در شش فصل تهیه و تنظیم گردیده است که در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده و در فصل دوم خاندانهای مهم و ذی نفوذ ایران باستان را مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم به بررسی وجه تسمیه و معرفی افراد صاحب نام خاندان مهران می پردازد.درفصل چهارم نقش خاندان مهران را در تحولات سیاسی ،نظامی و اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی ایران در عهد اشکانیان بررسی می کند. و در فصل پنجم به بررسی نقش این خاندان در عهد ساسانی می پردازد.درفصل ششم به مقایسه تطبیقی نقش خاندان مهران در دوران اشکانی با ساسانی می پردازد.در انتها نتیجه گیری ،عکس ها،منابع و مطالعات و چکیده به زبان انگلیسی آورده شده است.

کلید واژه ها :خاندان ،خاندان مهران ،تحولات سیاسی،تحولات نظامی ،تحولات اقتصادی
پیشگفتار
عصر ایران باستان اگرچه فاقد منابع مکتوب کافی برای بررسی است ولی آثار و شواهد نشان از شکوفایی تمدن آن دارد. ما همواره در تاریخ پیش از اسلام در عرصه ی سیاست به خاندانهایی بر می خوریم که نفوذ عمده ای در جریانهای مختلف سیاسی داشته اند و درموارد بسیار سیاست گردانهای اصلی ایشان بودند که حتی در بسیاری مواقع به عزل ونصب شاهان هم پرداخته اند. در سراسر تاریخ ایران علی رغم تحولات اجتماعی، سیاسی بویژه جابجایی سلسله ها ، خاندانهای بزرگ همواره اهمیت و نفوذ و پایگاه خویش را صرف نظر از جریانات موجود حفظ کردند و صاحب نقشهای کلیدی بودند. یکی از خاندانهای مهم که همواره در حکومت اشکانیان و ساسانیان نقش بسیار مهمی در چگونگی اداره کشور بوسیله شاهان داشته است خاندان مهران بود. خاستگاه این خاندان ری بود. اما املاک ایشان در نواحی مختلف کشور از جمله قومس (دامغان ،شاهرود و سمنان امروزی)پراکنده بود. در این خاندان افراد صاحب نامی چون بهرام چوبین وجود داشتند که توانسته اند در مقطعی از زمان نقشی مهم وتأثیر گذار بر روی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشند. وبا استفاده از شرایط موجود به قدرت سیاسی وپایگاه شاه ساسانی دست یابند. ازاین جهت در این پایان نامه سعی شده تا تاثیر این خاندان را بر جریانات سیاسی، اقتصادی واجتماعی عصر اشکانی و ساسانی بررسی گردد.
باید در نظر داشت که کتابهای زیادی در رابطه با خاندانهای مهم ایران باستان به رشته تحریر در آمده است ولی به صورت جامع و کامل در این مورد پرداخته نشده است، از کتابهای مهمی که در این زمینه تا حدودی مطلب را ادا نموده اند می توان به تاریخ ایران کمبریج ، تاریخ طبری و کتاب خاندانهای مهم ایران باستان و شاهنامه فردوسی اشاره نمود .تلاش نگارنده بر این بوده که بتواند از

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات146
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشدارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید