دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت

<span>دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت</span>

دسته بندی: کشاورزی

قیمت: 8000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت (کشاورزی)

چکیده
به منظور بررسي تاثير مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬ پاشي عناصر کم ¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمايشي طي سال ۱۳۹۰ در روستای فنایی واقع در ۲ کیلومتری شهرستان خوي اجرا گرديد. اين آزمايش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در اين تحقيق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف ۵۰% كمتر از توصيه، برابر توصیه، ۵/۱ برابر توصیه کودی و ۲ برابر توصیه کودی) و محلول¬پاشي عناصر کم¬مصرف بور، آهن و روی بود. نتايج نشان داد كه تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملكرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معني¬دار بود. بيشترين عملکرد دانه با ۷/۳۹۳ گرم در مترمربع در تيمار ۲ برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول¬پاشي عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه¬گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاثير معني¬داري داشت. بيشترين عملكرد دانه در محلول¬پاشي کود بور بدست آمد. و با ميانگين ۰/۳۸۵ گرم در مترمربع در گروه آماری بالاتری قرار گرفت. اثر متقابل پتاسیم و کود¬های کم مصرف تنها بر روی درصد پوکی و درصد روغن معنی¬دار بود.

مقدمه
آفتابگردان (Helianthus annuusL.) پس از سویا، کلزا و بادام زمینی، چهارمین زراعت یک ساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت می¬شود (عرشی، ۱۳۷۳) .آفتابگردان یکی از پنج نبات روغنی ایران است که با کیفیت بالای روغن دانه و تحمل نسبتا زیاد به خشکی و تنش آبی، سازگار بودن با انواع شرایط آب و هوایی، رشد خوب آن در بسیاری از خاک¬ها، بالا بودن کیفیت روغن خوراکی به خاطر نداشتن کلسترول، کوتاه بودن دوره رشد و امکان کشت به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و جو، سالانه بخش عظیمی از اراضی ایران را به کشت خود اختصاص می¬دهد (خواجه پور، ۱۳۸۳).
امروزه کشاورزان برای افزایش عملکرد در واحد سطح ، یکی از روش¬های کود¬دهی رایج شامل مصرف خاکی، از طریق آبیاری، تيمار بذر و محلول¬پاشی را مورد استفاده قرار می¬دهند. محلول¬پاشی برگی یکی از روش¬های سریع در عکس العمل گیاهان به کود بوده که در مصرف کود نیز صرفه جویی می گردد. با انجام این روش و کود¬دهی علاوه بر جنبه¬های اقتصادی و اثر بخشی سریع، محیط زیست حفظ شده که این امر در راستای نیل به کشاورزی پایدار نیز بسیار موثر و مفید خواهد بود (ملکوتی و ضیائیان، ۱۳۷۹).
یکی از مهم¬ترین راه¬های دست¬یابی به عملکرد بهینه، تامین مقادیر کافی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان زراعی است (کوچکی و سرمدنیا،۱۳۸۲). مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی نشان داده است که در ۴۱ درصد از کشورهای جهان همبستگی مثبتی بین افزایش مصرف کود و افزایش عملکرد در هکتار وجود داشت (فود و الیس، ۱۹۹۶
شامل۸۲صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید