دانلود مقاله اموزش دختران چشم انداز توسعه پایدار

<span>دانلود مقاله اموزش دختران چشم انداز توسعه پایدار</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 2300 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2300 تومان – خرید

دانلود مقاله اموزش دختران چشم انداز توسعه پایدار

شامل ۲۷ صفحه است

 

چکیده

با گسترش جامعة جهانی، میل به سوی جوامع مدنی و مشارکتهای سازمان‌یافته، افزایش یافته است از طرفی جزء اصلی و غیر‌قابل تغییر نظامهای سیاسی، پویایی و گسترش هرچه بیشتر مشارکت و قابلیتهای سازمان‌یافتة خود‌جوش در قالب نهادهای اساسی نظیر شوراهاست. توسعة اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر کیفیت نظام اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسانهاست.

اگر محور توسعه را صرفاً مادیات در نظر نگیریم و علامت پیشرفت را توسعة انسانی قلمداد کنیم، زنان نیز همپای مردان، در توسعة پایدار نقش اساسی دارند. جامعهای که به بلوغ اجتماعی و توانمندیهای سیاسی دست می‌یابد حضور دولتها و دخالت حاکمان در عرصههای مختلف را از طریق مشارکتهای مردمی محدود می‌کند و شورا‌ها به عنوان ابزارهای اجتماعی، می‌توانند بسترهای جامعة مدنی را در تعامل و هماهنگ یا اهداف ملی و در راستای نیاز متقابل با دولتها به سوی پیشرفت و توسعه، برنامهریزی و هدایت کنند.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید