بررسي ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مدرسه نمونه برهان الدين منطقه شبستر

<span>بررسي ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مدرسه نمونه برهان الدين منطقه شبستر</span>

دسته بندی: پایان نامه

قیمت: 4000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
4000 تومان – خرید

چكيده تحقيق :

   ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دورة متوسطه در منطقه شبستر در سال تحصيلي ۸۳ ـ ۱۳۸۲ موضوع اين بررسي مي باشد .

   براي اندازه گيري ميزان متغير وابسته ( انگيزه پيشرفت ) از مقياس انگيزه پيشرفت هرمنس استفاده كرده ايم .

   هدف از اين پژوهش بررسي فرضيه هاي مورد نظر بود . براي اين منظور از جامعه آماري نمونه اي را به روش تصادفي انتخاب كرديم كه افراد اين جامعه را دانش آموزان دورة متوسطه در پايه هاي اول تا پيش دانشگاهي منطقه شبستر تشكيل مي دادند حجم نمونه مورد مطالعه ۱۰۰ نفر بودند كه در سال تحصيلي ۸۳ ـ ۸۲ را مورد بررسي قرار گرفته است .

۱ ـ در مورد فرضيه اول پژوهشي كه به سن و انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان اشاره داشت . بعد از بررسي معلوم شد كه دانش آموزان از انگيزه پيشرفت بالايي نسبت به ميانگين نظري پژوهش ما برخوردارند .

چون ميانگين نظري ۵/۷۲ مي باشد در حاليكه ميانگين جامعه آماري ۵/۸۴ است .

۲ ـ در مورد فرضيه دوم بررسي ميزان انگيزه پيشرفت در منطقه شهري و روستايي بعد از بررسي هاي آماري نتيجه به دست آمده تفاوت ميانگين انگيزه پيشرفت را در بين روستائيان و شهريان نشان مي دهد كه t محاسبه شده ۷/۱ از t جدول كوچكتر است و فرضيه مورد بررسي رد مي شود .

 

 

۳ ـ در مورد فرضيه سوم كه به رابطه رشته تحصيلي و انگيزه پيشرفت اشاره داشت بعد از محاسبات آماري كه با استفاده از آزمون آناليز واريانس انجام شده مشخص شد كه با خطاي ۶۹/۰ معني دار است و قابل تعميم نيست و فرضيه اصلي رد مي شود

 

 

 

۴ ـ فرضيه چهارم بين انگيزه پيشرفت و سن دانش آموزان پيش دانشگاهي مدارس شهري رابطه وجود دارد .

 

بعد از محاسبات آماري كه با r پيرسون انجام شده مشخص شد كه ۴/۰ = r مي باشد و ۹۵/۰ معني دار است يعني با افزايش سن دانش آموزان پيش دانشگاهي و انگيزه پيشرفت آنان بيشتر مي شود .

۵ ـ بين انگيزه پيشرفت و سن با كنترل رشته تحصيلي در مناطق شهري رابطه وجود دارد . بعد از محاسبات آماري f محاسبه شده برابر ۴۲/۳ براي رشته و ۳۷/۵ براي سن هر دو با اطمينان ۹۵/۰ معني دار است .

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات51
پسوند فایلdoc
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلورد

پاسخ دهید