اقدام پژوهی نحوه افزایش علاقه مندی شاگردان به درس ریاضی

<span>اقدام پژوهی نحوه افزایش علاقه مندی شاگردان به درس ریاضی</span>

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

فهرست مطالب
چکیده    ۵
مقدمه:    ۷
بیان مساله و توصیف وضع موجود:    ۸
گردآوری شواهد ۱:    ۱۲
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:    ۱۲
ب. مشاهده :    ۱۳
ج. پرسش نامه:    ۱۴
پیشینه تحقیق:    ۱۴
اهداف تحقیق:    ۱۵
۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان:    ۱۶
۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها :    ۱۶
۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی:    ۱۶
۵. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان:    ۱۷
۶.  اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان:    ۱۷
۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس:    ۱۷
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه:    ۱۹
انتخاب واجرای راه حل:    ۱۹
توصیف وضع مطلوب(شواهد ۲):    ۲۵
نتیجه گیری:    ۲۷
موانع ومشکلات احتمالی :    ۲۷
پیشنهادات:    ۲۸
منابع ومآخذ:    ۲۹

شامل ۲۹صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید