تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷ ریاضی ،تجربی ،انسانی ،هنر و زبان

تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷

پراکندگی شرکت کنندگان کنکور سراسری ۹۷

🖊۱-گروه علوم انسانی💜:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون۲۰۴۹۳۶نفر

-کل ظرفیت پذیرش۳۰۸۱۵۴

نفر

-تعدادصندلی خالی۱۰۳۲۱۸

 

 

🖊۲-گروه علوم تجربی💚:

-تعدادشرکت کنندگان درآزمون۶۴۲۲۲۸نفر

-کل ظرفیت پذیرش ۱۷۴۹۵۸نفر

-تعداد افرادی که رد خواهندشد۴۶۷۲۷۰نفر

 

 

🖊۳-گروه ریاضی فیزیک❤️:

-تعداد شرکت کنندگان در آزمون۱۴۴۴۳۷نفر

-کل ظرفیت پذیرش ۲۳۶۲۲۳نفر

-تعدادصندلی خالی۹۱۷۸۶

 

 

🖊۴-گروه زبان خارجه💛:

-کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱نفر

-تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴نفر

 

 

🖊۵-گروه هنر💙:

-کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵نفر

-تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند  ۱۲۲۴۹

 

 

 

🖊تعدادکل شرکت کنندگان درپنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴نفر

 

🖊نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل۲۰/۲۶درصد

 

🖊نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل۶۳/۵۰درصد

 

🖊نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل۱۴/۲۸درصد

 

🖊افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند ۰/۷۴درصد

 

🖊افرادی که فقط در گروه هنرشرکت کرده اند ۱/۲۱درصد

 

💜شانس قبولی گروه انسانی۱۵۰/۳۶درصد

💚شانس قبولی گروه تجربی۲۷/۲۴

❤️شانس قبولی گروه ریاضی۱۶۳/۵۴

 

📝نتیجه تحلیل،بدین معناست در گروههای انسانی💜 و ریاضی❤️ کلیه شرکت کنندگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد.ضمن اینکه ظرفیت خالی وجودخواهند داشت.

 

اما در گروه علوم تجربی💚 بدلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر،فقط۲۷/۲۴درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد. و۷۲/۷۶درصدآنان رد خواهند شد

پاسخ دهید