بررسی تطبیقی نگرش مولانا، عطار و سنایی در عالم تمثیل و مفاهیم عرفانی تمثیلات مشترک 4000 تومان

بررسی تطبیقی نگرش مولانا، عطار و سنایی در عالم تمثیل و مفاهیم عرفانی تمثیلات مشترک

  پایان نامه: جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشدM.A رشته زبان و ادبیّات فارسی عنوان: بررسی تطبیقی نگرش مولانا، عطار و سنایی در عالم تمثیل و مفاهیم عرفانی تمثیلات مشترک استاد راهنما: استاد مشاور: [...]

مشاهده و خرید