پایان نامه دکترای پزشکی بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش و اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین 5000 تومان

پایان نامه دکترای پزشکی بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش و اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین

  پایان نامه جهت اخذ دکترای پزشکی موضوع بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی مقایسه اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي اثر يک UDMA بر کامپوزيت دنداني 9800 تومان

پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي اثر يک UDMA بر کامپوزيت دنداني

دانلود ورد پایان نامه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي دانشکده دندانپزشکي پايان نامه: جهت دريافت درجه دکتري تخصصي در دندانپزشکي ترميمي موضوع: بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت [...]

مشاهده و خرید