گزارش کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی

<span>گزارش کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی</span>

دسته بندی: حسابداری

قیمت: 2900 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول:آشنايي كلي با مكان شركت
۱ـ پيشگفتار
۲ـ مقدمه
۳ـ نمودارسازمان
۴ـ تاريخچه شركت

فصل دوم: اجزاي تشكيل دهنده شركت
الف: قسمت توليد
۱ـ كارخانه
۱ـ۱ خط توليد دستگاه تزريق
۲ـ۱ خط توليد دستگاه اكسترودر
۲ـ انبار
۱ـ۲ انبار مواد اوليه
۲ـ۲ انبار محصولات
۳ـ امور اداري وكار گزيني
ب: قسمت بازرگاني
۱ـ دفتر مركزي
۱ـ۱ قسمت فروش
۲ـ۱ قسمت تداركات
۳ـ۱ قسمت امور اداري

فصل سوم : ارزشيابي بخش هاي مرتبط با رشته كار آموزي
الف: ساختار امور مالي شركت:
۱-    حسابداري صنعتي
۲-حسابداري مالي
ب:ثبت هاي حسابداري مربوط به قسمت توليدي و بازرگاني
ج: صورت هاي مالي وتجزيه وتحليل آن ها
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزيان
۳ـ صورت سرمايه
۴ـ صورت تغييرات در وضعيت مالي
۵ـ توضيحات صورت هاي مالي

فصل چهارم :آزمون آموخته ها
فرم هاي كلي صورت هاي مالي
۱ـ تراز نامه
۲ـ صورت سود وزيان ـ گردش حساب سود وزيان انباشته
۳ـ صورت سود وزيان جامع
۴ـ صورت جريان وجوه نقد
۵ـ يادداشت هاي توضيحي
۱ـ۵ مبناي تهيه صورت هاي مالي
۲ـ۵ اهم رويه هاي حسابداري
۳ـ۵ توضيح اقلام مندرج در صورت
۴ـ۵ ساير اطلاعات

تعاريف :
(تعاريفي از حسابداري)

پيوست ها :
كليه اسناد حسابداري مذكور مربوط به قسمت توليدي وبازرگاني

پيشگفتار
تاريخچه ي حسابداري:
حسابداري درجهان نزديك به ۶۰۰۰ سال سابقه تاريخي دارد وتاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل ازميلا‌دمسيح برمي گردد. پيشينه حسابداري درايران نيز به نخستين تمدنهايي برمي گرددكه دراين سرزمين پاگرفت ومدارك حسابداري به دست آمده با ۲۵  قرن قدمت، گواه برپيشرفت اين دانش درايران باستان است . درطول تاريخ روشهاي حسابداري متنوع ومتعددي براي اداره ي امور حكومتي وانجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شده كه در پاسخ به نيازهاي زمان،‌ سيرتحولي وتكاملي داشته است.
مميزي املا‌ك درتمدن ساساني وتكامل حسابداري سياق براي نگاهداري حساب درآمدومخارج حكومتي دردوران سلجوقيان ونگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق نمونه هاي بارز وپيشرفته آن است.
بااين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري ازدانشهاي كاربردي ديگر به همراه ورود فرآورده هاي صنعتي ورسوخ موسسات وشركتهاي خارجي به ايران راه يافت؟

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید