پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

<span>پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران</span>

دسته بندی: حقوق

قیمت: 6000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

شامل ۱۲۱ صفحه ورد

فهرست مطالب

فهرست                                                                                           صفحه

چکیده                                                                               ۱۱

مقدمه                                                                               ۱۲

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

۱-۱                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            ۱۶

۱-۲                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          ۱۹

۱-۳                         سابقه تقتین                                                         ۲۰

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             ۲۲

۲-۲ در مرحله دادرسی                                                                       ۲۳

۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

– زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          ۲۴

– مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              ۲۴

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

– مرجع دادسرایی                                                                   ۲۷

– مرجع دادرسی                                                                     ۳۰

الف : دادگاه کیفری استان                                                          ۳۱

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         ۳۱

۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار                                              ۳۲

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 ۳۴

۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            ۳۵

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           ۳۸

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                ۴۱

۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         ۴۲

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    ۴۵

۱-      تعاریف

۱-۱-۱          معنای فوت                                                                ۴۶

الف ) مرگ ظاهری                                                                   ۴۶

ب) کما                                                                                  ۴۷

ج) مرگ مغزی                                                                        ۴۸

د) حکم موت فرضی                                                                 ۵۰

۲-۱-۱ :معنای مجازات شخصی

۲-۱ تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

۱-۲-۱ تاثیر فوت بر دیه                                                            ۵۱

۲-۲-۱ تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 ۵۳

۳-۲-۱ تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      ۵۴

۳-۱  اثر فوت بر مراحل دادرسی

۱-۳-۱ فوت متهم قبل از تعقیب                                                   ۵۵

۲-۳-۱ فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    ۵۶

۳-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     ۵۹

۴-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 ۶۰

۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          ۶۱

۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     ۶۱

۴-۱ : نمونه کاربردی                                                               ۶۲

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    ۶۴

۱-۲          : معنای گذشت                                                               ۶۴

۲-۲     : جرایم قابل گذشت                                                        ۶۵

۳-۲     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی                                                         ۶۵

ب: روش احصای قانونی                                                           ۶۶

ج: روش قانون گذار ایران                                                          ۶۶

۴-۲    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۱-۴-۲ : تعریف شاکی                                                              ۷۰

۲-۴-۲ :تشریفات گذشت                                                            ۷۱

۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع                                                                          ۷۱

ب: اهلیت استیفاء                                                                      ۷۲

۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           ۷۳

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    ۷۷

۱-      تعریف                                                                              ۷۷

۲-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی

۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               ۷۸

۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        ۸۰

و قبل از صدور حکم

۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            ۸۰

فصل چهارم : عفو

کلیات                                                                                    ۸۳

۴-۱ : تعریف                                                                          ۸۳

۴-۲ :انواع عفو

الف: عفو عام                                                                          ۸۴

ب: عفو خاص                                                                         ۸۵

۴-۳ : آثار عفو

الف : آثار عفو عام                                                                   ۸۶

ب: آثار عفو خاص                                                                   ۸۶

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات                                                                                    ۹۰

۱-۵ : تعریف                                                                          ۹۰

۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        ۹۰

۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              ۹۴

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

۶-۱ : تعریف                                                                          ۹۷

۶-۲ : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان                                                                  ۹۸

ب: دلایل مخالفان                                                                     ۹۹

۶-۳ : انواع مرور زمان

۱-۳-۶: مرور زمان شکایت                                                        ۹۹

۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب                                                       ۱۰۰

۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات                                                    ۱۰۰

۶-۴ قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     ۱۰۱

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      ۱۰۲

۶-۵ تعلیق مرور زمان                                                            ۱۰۲

۶-۶ آثار مرور زمان                                                              ۱۰۳

۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                              ۱۰۳

فصل هفتم : جنون

کلیات                                                                                  ۱۰۸

۱-۷ تعریف جنون                                                                  ۱۰۸

۲-۷ انواع جنون

الف : جنون ادواری                                                                ۱۰۹

ب: جنون دایمی                                                                     ۱۰۹

۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم                                           ۱۰۹

۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب                                                  ۱۱۰

نتیجه گیری                                                                          ۱۱۳

پیشنهادات                                                                            ۱۱۴

منابع و ماخذ                                                                        ۱۱۷

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید