پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی</span>

دسته بندی: علوم اجتماعی

قیمت: 6300 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6300 تومان – خرید

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسي کيفيت زندگي با توجه به پايگاه اجتماعي- اقتصادي جمعيت ۱۸ تا ۳۵ سال شهر پلدختر بود.چهارچوب نظری متغیرمستقل (پایگاه اجتماعی اقتصادی )ترکیبی ازنظریات مارکس،وبر و بوردیواست.بعد اقتصادی از نظریات مارکس وام گرفته شده .ابعاداجتماعی (فرهنگی)پایگاه اعم از ذهنی و عینی با کمک اندیشه های وبر و بوردیوتنظیم شده است و درپایان نیز به مطالعات کمپل و همکاران و…اشاره شده است .چهارچوب نظری متغیر وابسته ( کیفیت زندگی )ترکیبی اط نظریات داینر،آلیوو همکاران ، گوتی و همکاران ،مزلو،مزلو، زان و لی است .  تکنیک پژوهشی پرسشنامه ارزيابي سلامت عمومي با ساختار کوتاه (SF-36) با ۳۶ سوال که از دو بعد سلامت فيزيکي و رواني و ۸ زير مقياس تشکيل شده بود استفاده شد. علاوه بر اين پرسشنامه محقق ساخته سنجش پايگاه اجتماعي- اقتصادي که در دو بعد ذهني و عيني طراحي شده است، روش نمونه گيري خوشه ای  چند مرحله اي در نمونه اي به حجم ۳۸۵ نفر از زنان و مردان ۱۸ تا ۳۵ سال شهر پلدختر جمع آوري اطلاعات انجام شد. برای تحلیل اطلاعات از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي، آزمون تحليل واريانس) استفاده شد. نتیجه اینکه که متغيرهاي کيفيت زندگي و پايگاه اجتماعي- اقتصادي داراي رابطه مستقيم و معنادار هستند. ميانگين امتياز پرسشنامه SF-36 در جمعيت مورد مطالعه در دامنه سلامت جسماني (SD=2/31) و سلامت روان (SD=3/22) بدست آمد. از مجموع پانزده فرضيه فرعي، ۴ فرضيه؛ سن، درد بدني، محدوديت ايفاي نقش فيزيکي و روحي با پايگاه اجتماعي- اقتصادي داراي رابطه معکوس مي باشند. از طرفي رابطه بين کيفيت زندگي و مدت زمان سکونت غيرقابل استناد است و در مورد فرضيات جنسيت و وضعيت مسکن با کيفيت زندگي رابطه اي مشاهده نشد. بقيه فرضيات رابطه مثبت و معنادار با شدت و ضعف هاي مختلف برقرار است.
واژه هاي کليدي: کيفيت زندگي، پلدختر، سلامت، پايگاه اجتماعي، پايگاه اقتصادي.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید