پایان نامه مقايسه ايزوتونيک، ايزومتريک بر ميزان درصدچربی زير پوستی دانشجويان پسر غيرورزشکار

<span>پایان نامه مقايسه ايزوتونيک، ايزومتريک بر ميزان درصدچربی زير پوستی دانشجويان پسر غيرورزشکار</span>

دسته بندی: تربیت بدنی

قیمت: 5500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

گرايش: تربيت بدنی و علوم ورزشی

عنوان:
مقايسه تاثير سه روش تمرينی ايزوتونيک، ايزومتريک و ترکيبی از هر دو روش بر ميزان درصدچربی زير پوستی دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه
چکيده تحقيق
فصل اول: مقدمه و معرفی
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
تعريف واژه ها
فصل دوم : مروری برادبيات پيشينه
مبانی نظری
مروری بر ادبيات يشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماری
نمونه و شيوه نمونه گيری
متغيرهای تحقيق
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: نتايج تحقيق
بخش توصيفی
بخش استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری و پيشنهادات
خلاصه تحقيق
تجزيه و تحليل و تفسير يافته ها
پيشنهادات برخاسته از تحقيق
پيشنهادات برای مطالعات بعدی
فهرست منابع و مآخذ
پيوست ها
چکيده انگليسی
  مقدمه

در حال حاضر ورزش و فعاليت هاي بدني يكي از مهمترين ضرورت هاي زندگي بشر بخصوص در جوامع شهري که فاقد تحركات لازم جسماني در امور مختلف زندگي روزمره هستند، بشمار مي‌رود. زماني كه زندگي براساس فعاليت هاي جسمي افراد برنامه ريزي گردد و به طور ناخودآگاه فعاليت هاي جسمي و بدني بخش  عمده‌اي از زندگي انسان ها باشد، هيچ گاه ضرورت پرداختن به ورزش به صورت يک برنامه مرتب هفتگي  يا ماهانه محسوس نمي ‌گردد، كما اين كه در حال حاضر در جوامع روستائي اين حقيقت به وضوح قابل لمس  و مشاهده مي‌باشد. ليكن در جوامع شهري عدم تحرک كافي بدني و تغذيه غيراصولي مردم، روي هم  رفته باعث بوجود آمدن معضلاتي از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي و مشكل اضافه وزن در افراد مي‌گردد، كه اصطلاحا بعنوان چاقي ناميده مي‌شود. در اين تحقيق، اصطلاح اضافه وزن و يا چاقي بعنوان ذخاير بيش از اندازه چربي در زير پوست مطرح بوده و با توجه به اين كه انباشته شدن چربي در زير پوست به يک حد بيش از طبيعي برسد، موجب بروز بسياري از نارسائي هاي جسمي عمدتاً اضافه وزن، بالا رفتن فشار خون طبيعي، بالا رفتن غلظت خون، مشكل مفاصل و … مي ‌گردد در نظر بوده است.

بطور کلي زماني که بدن از طريق فعاليت هاي ورزشي نتواند در جريان متابوليسم چربي هاي موجود در بدن را وارد چرخه توليد انرژي كند. برخي از آنها در لايه‌هاي  زيرپوستي كه عمدتاً در نواحي سينه، شكم، ران مي‌باشد، تجمع  مي ‌يابند. نحوه   ازريابي مقدار  آنها  از طريق ابزارهايي است  كه مي ‌تواند درصد ذخيره آنها را نشان بدهد. گذشته از اينها در ميان اقشار ورزشكار كه عمدتاً مشكل اضافه وزن ندارند مسئله بهتر نمودن ركوردها و دستيابي به كيفيت اجراي بهتر موفقيت هاي ورزشي بيشتر مطرح است. در اين راستا غير از تمرين تغذيه و مسائل مربوط به آماده سازي ورزشكارها، نحوه اجراي اصول علمي‌ تمرين در كاستن از چربي هاي اضافه بدن نيز مطرح است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید