پایان نامه بازتاب مسایل سیاسی و اجتماعی شعرای معاصر

<span>پایان نامه بازتاب مسایل سیاسی و اجتماعی شعرای معاصر</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 4500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

گروه ادبیات
پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد «M.A»
گرایش:
زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بازتاب مسایل سیاسی و اجتماعی شعرای معاصر قیصر امین پور، حمید سبزواری، حمید مصدق

چکیده
قیصر سهمی عظیم در رویش و شکوفایی شعر انقلاب و جنگ داشت. امین پور تأثّیر شگرفی در اوایل دهه شصت بر جای نهاد و خیل شاعران نسل جوان را با شعر انقلاب پیوند داد. این اثر گزاری را  می توان با تأثّیر افسانه نیما در جامعه قیاس کرد. اشعار قیصر از جمله پیشتاز شعر انقلاب فصلی تازه در حیات شعر شیعی گشود که خود فصلی نوین در تاریخ شعر و ادب فارسی است اگر بخواهیم رفتار اجتماعی و سیاسی قیصر امین پور را تحلیل کنیم می توانیم ادعا کنیم وی اهداف نظام اسلامی را که همان تعالی ارزشهای دینی و رسیدن به اهداف متعالی است را دنبال کرده است .
حمید سبزواری سراینده سرودها و اشعار مختلف حماسی، عرفانی اعم از قصیده، غزل، دوبیتی، رباعی، شعر نو به مسایل فرهنگی و سیاسی دوران انقلاب یعنی از عهد سلطنت رضاشاه، محمدرضا و مسایل و مشکلات میهن خود و نیازهای جامعه ایرانی و جوامع دیگر تا حد لزوم آشنایی و آگاهی داشت. دارای مدال درجه یک هنر در رشته ادبیّات بود و اولین شاعری بود که کتاب شعرش با عنوان سرود درد به سال ۱۳۷۵ کتاب سال شناخته شد.
سرودهای حمید مصدّق نیز از آغاز تا پایان زندگی بیشتر دارای گزارش های  اجتماعی و سیاسی هستند. وی از پیروان شعر نیمایی بود، با وجود این به حافظ ارادت می ورزید. اشعار حمید مصدّق جملگی ساده و روان است و از پیچیدگی های ادبی عاری است. تأثیّر مسایل سیاسی و اجتماعی را در اشعار او می توان دید. مصدّق شاعری بود که با شعرش فریاد می زد.

صفحه    فهرست مطالب                                     عنوان
چکیده
۱    ………….    مقدمه
۱۰    …..    فصل اوّل : کلیات
۱۱    …….    هدف تحقیق
۱۲    …    پیشینه تحقیق
۱۳    ………..    روش کار و تحقیق
۱۴    …    فصل دوّم : اشعار قیصر امین پور
۱۵    …….    بخش اوّل : اشعار اجتماعی
۱۶    .    به که باید گفت
۱۷    ………….    تا حادثه ی سرخ رسیدن
۱۸    …….    خسته ام از این کویر
۲۰    ………..    دردواره ها
۲۱    ….    شعر ناگفته
۲۲    ……..    فرصت خموشی
۲۳    …………..    نشانه پرسشی
۲۴    ….    بخش دوّم : اشعار اجتماعی و سیاسی
۲۵    ….    اخوانیه
۳۱    ………….    خمیازه ی فریاد
الف
۳۲    ………….     بخش سوّم : اشعار سیاسی
بی بال پریدن     ………….    ۳۳
تجسّم     .    ۳۴
پنجره     …    ۴۰
حماسه ی بی انتها     ………..    ۴۱
حکم آغاز طوفان     ………..    ۴۲
شعری برای جنگ     ………..    ۴۴
رجز هجوم     ………..    ۴۹
روزها و سوز ها     ………….    ۵۰
راه نا تمام     ……    ۵۱
شهیدان     ….    ۵۲
طلایه دار     ……….    ۵۲
طرحی برای صلح (۱)    …….    ۵۳
طرحی برای صلح (۲)    …….    ۵۴
طلوع     ……    ۵۴
فلسفه ی ساده     .    ۵۵
گمکرده ی دیرین     …………    ۵۷
بخش چهارم : اشعار سیاسی و مذهبی    …….    ۵۸
بادی بی قرار ی    ………..    ۵۹
خلاصه ی خوبی ها     …….    ۶۰
سرود صبح     …..    ۶۱
صبح بی تو
…..
ب    ۶۳
کوچه های کوفه     .    ۶۴
فصل سوم : اشعار حمیدی سبزواری     …….    ۷۰
بخش اوّل : اشعار اجتماعی و سیاسی (سرود درد)    …………    ۷۱
انتقام    ……    ۷۲
آی بی دردان    …..    ۷۳
بیم صیاد    …………    ۷۴
حاکم تشنه ی خون است    ..    ۷۶
سنگر نگاهدار    ……..    ۷۷
سرگردان    …………    ۷۹
در حسرت باران    ..    ۸۰
در کمین دل    ….    ۸۱
زندگان بی اثر    ……    ۸۲
شب و مرگ    ………    ۸۴
شوق فریاد    ……….    ۸۵
کوکو    ……    ۸۶
یار حرامی    …………    ۸۸
یاد بهار    ………..    ۸۹
بخش دوّم : اشعار سیاسی (سرود درد)    …..    ۹۲
با بهاری که درآید    ………….    ۹۳
به رزمندگان فلسطین    …….    ۹۴
حاکم شب    ………..    ۹۹
داوری تاریخ
……..
ج    ۹۹
در انتظار دوست    ……….    ۱۰۱
در حکومت شیطان    ………    ۱۰۴
سودای آزادی    ..    ۱۰۵
ساحل خاموش    …..    ۱۰۹
فریاد شب    .    ۱۱۰
قلم شمشیر    …………    ۱۱۱
لاله ی خونین کربلا    ……    ۱۱۲
نام حسین و رسم حسین    …    ۱۱۳
نام    ………….    ۱۱۴
ویران نشین دیگر    ..    ۱۱۵
بخش سوم : اشعار سیاسی (سرود سپیده)    ….    ۱۱۷
الله اکبر    ..    ۱۱۸
امّت ناجیه    .    ۱۲۱
با کاروان سپیده    ……    ۱۲۳
برای عزیزان پاسدار
برای سپاهیان پاسداران و ارتش     …
………….    ۱۲۵
۱۲۷
بهار نهضت    ………    ۱۲۹
به پاسداران خاک و خون تپیده پاوه    ………..    ۱۳۱
تا نفس باغبان در این باغ است    ……    ۱۳۳
راه قدس از کربلاست    …….    ۱۳۶
سرودی از گلوی تفنگ    ……
د
۱۳۹

در کربلای پاوه    ………    ۱۴۰
در سنگر حزب اله    ……    ۱۴۲
در بهای آزادی    ..    ۱۴۵
در فراق دوست    …    ۱۴۶
شکر پیروزی    …….    ۱۴۸
فرهنگ ما کجا می رود    …..    ۱۴۹
فرزندم مرا یاری کن    ……..    ۱۵۱
لحظه ی معراج    …………..    ۱۵۲
مشهد نام آوران    ..    ۱۵۴
موسایی دیگر    ….    ۱۵۵
نقشی برای تاراج    …………..    ۱۶۲
نامه ای به کارکنان    …………    ۱۶۴
بخش چهارم : اشعار اجتماعی و سیاسی (سرود سپیده)    ..    ۱۶۶
جنگ آزمون    ………    ۱۶۷
در قربانگاه عشق    .    ۱۶۸
در عظمت    …………    ۱۷۰
فاصله     …….    ۱۷۴
فرزند توفان    ………    ۱۷۷
فصل چهارم :  اشعار حمید مصدق    …………    ۱۷۸
بخش اول : اشعار اجتماعی     ……..    ۱۷۹
ارزش انسان    ………    ۱۸۰
از جدایی ها (۲۶)    ………..
هـ    ۱۸۱
ای کاش انفجار    …    ۱۸۲
در رهگذر باد (۷)    …………..    ۱۸۴
سفر نخستین    ………    ۱۸۵
بخش دوم : اشعار اجتماعی و سیاسی     …    ۱۹۰
از جدایی ها (۳۶)    ……….    ۱۹۱
از جدایی ها (۳۲)    ……..    ۱۹۳
در رهگذر باد (۵)    …..    ۱۹۴
در رهگذر باد (۳)    …….    ۱۹۵
در رهگذر باد (درآمد)    ….    ۱۹۶
درفش کاویان (۱)    .    ۲۰۰
درفش کاویان (۳)    ………    ۲۰۷
رهنورد آزادگی    …………    ۲۰۹
سفر چهارم    ..    ۲۱۰
سفر دوم    .    ۲۱۳
معجزه ی ایمان    ……….    ۲۱۷
بخش سوم : اشعار سیاسی     ….    ۲۱۹
انتظار    ……    ۲۲۰
از جدایی ها (۲۹)    ………    ۲۲۱
حرف آخر     …..
و    ۲۲۳

شکست سکوت    ..    ۲۲۳
مرگ شهزاده    ………    ۲۲۴
یادنامه ی شهیدان    .         ۲۲۷
فصل پنجم    ………    ۲۲۸
نتیجه گیری     ……    ۲۲۹

منابع ومأخذ    ………     ۲۳۰
چکیده انگلیسی    ……..   ۲۳۵

 

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید