مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

<span>مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)</span>

دسته بندی: علوم اجتماعی

قیمت: 5000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مقدمه:
جامعه عشايري كشور سابقه اي طولاني در تاريخ و فرهنگ ايران زمين دارد. از زمانهاي گذشته تاكنون بخشي از مردم در پهنه جغرافيايي ايران نوعي از زندگي را برگزيده اند كه با استفاده از چراگاه هاي طبيعي، به پرورش دام مي پردازند و فعاليت عمده آنها دامداري است. جامعه عشايري كشور در كنار جامعه شهري و روستايي جامعه سومي را به وجود آورده است. اين جامعه با گذشت قرون، در اثر عوامل گوناگون اهميت خود را از دست داده است. قبل از رژيم پهلوي ايلات و عشاير كشور در نقاط پرجمعيت سهم مهمي در اداره مملكت به عهده داشته اند. به طوري كه ازدوره صفويه به بعد اكثر خاندانهاي شاهي ايران از ايلات برخاسته اند. صفويه، زنديه افشاريه و قاجاريه از جمله سلسله هاي حكومتي ايران هستند كه يكي بعد از ديگري در اثر تفوق بر ساير ايلها و جوامع يكجانشيني اداره كشور را به عهده گرفته اند. بسط و توسعه شهرنشيني و دگرگوني هاي عمده در ساختار اقتصادي و شيوه هاي توليد سبب بر هم خوردن تعادل جامع عشايري شده است. اين تغييرات در اوايل قرن حاضر و آغاز زمامداري سلسله پهلوي در ايران كه بعد از گذشت چند قرن اولين حكومت غير ايلي و عشايري را در كشور به وجود آورده است، بيشتر از هميشه در ايجاد تحول در جامعه عشايري موثر بوده است. عدم دسترسي دولت مركزي و

فهرست مطالب
موضوع شماره صفحه
مقدمه: ۲
تعاريف ازمردم شناسي ۴
روش تحقيق ۶
فصل اول: زندگي كوچ نشيني در ايران
كوچ- ايل عشيره ۹
تعريف كوچ نشيني ۱۰
انواع كوچ نشيني- علل كوچ- زمان كوچ ۱۲
چرا قوم بختياري ولي را به اين نام را مي خواندند ۲۱
فصل دوم: كليات
منطقه بختياري ۲۹
تشكيلات سازماني ۳۷
سلسله مراتب ايلي ۳۹
تقسيمات ايلي ۴۱
جمعيت و ويژگي هاي آن ۴۴
فصل سوم: فعاليت و اشتغال
مباني نظري فعاليت و اشتغال ۵۶
فعاليت ها و مباني تقسيم كار ۵۷
فصل چهارم: كشاورزي و دامداري
سال- واحد، بهره برداري دامي در ايل بختياري ۶۸
الف- دامداري ۶۹
تعداد دام ۶۹
نگهداري- تعليف و تغذيه دام ۷۰
نگهداري طيور ۷۶
ب: زراعت و باغداري ۷۷
چگونگي بهره برداري از زمين ۸۰
مالكيت اراضي كشاروزي ۸۶
فصل پنجم: صنايع دستي
الف: صنايع بافندگي
۱-تكنيك بافت منسوجات
بافت پوشش چادر
چوقا بافي

۹۲
۲-تكنيك بافت قالي ۹۲
۳-تكنيك بافت گليم ۹۳
ب: سبد بافي ۹۳
نتيجه گيري در مورد صنايع دستي ۹۴
فصل ششم: مسكن
۱-ساخت فيزيكي چادر ۹۹
۲- نحوه اتصال بندهاي چادر به زمين ۱۰۲
فصل هفتم: خوراك
الف: نان ۱۰۵
ب: خورش ۱۰۹
فصل هشتم: پوشاك
الف: پوشاك مردان ۱۱۵
ب: پوشاك زنان ۱۱۷
فصل نهم:
موقعيت كودكان در بختياري ۱۳۲
موقعيت و مقام زن در بختياري ۱۲۳
فصل دهم
خواستگاري و شيوه عروسي در ايل بختياري ۱۲۷
شيوه مراسم سوگواري در بختياري ۱۳۱
فصل يازدهم
طب و بهداشت ۱۳۶
فصل دوازدهم
خانواده در جامعه عشاير ايران ۱۴۰
خانواده هسته اي يا زن و شوهري ۱۴۳
خانواده گسترده ۱۴۴
خانواده گسترده در ميان خوانين ۱۴۴
فصل سيزدهم: اعتقادات و باورها
دين باوري در بختياري ۱۴۸
مراسم طلب باران (كل اليكوسه) مراسم چهل كچلون ۱۵۶
فصل چهاردهم: موسيقي بومي و رقص هاي محلي
رقص عروس ۱۶۱
رقص دستمال ۱۶۲
رقص تند ۱۶۲
رقص مجسمه اي ۱۶۳
پيشنهادات ۱۶۴

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید