مقاله بررسی تطبیقی ضمان قهری با رویکرد آئین دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

<span>مقاله بررسی تطبیقی ضمان قهری با رویکرد آئین دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه</span>

دسته بندی: حقوق

قیمت: 2800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2800 تومان – خرید

دانلود مقاله WORD بررسی تطبیقی ضمان قهری با رویکرد آئین دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قالب فایل DOCX و PDF دانشگاه قم

خلاصه ای از مقاله :

فهرست مطالب

مقدمه

بخشاول :مفهوم مسئولیت ،اقسام وارکان

فصل اول: تعریف واقسام مسئولیت

مبحث اول:تعریف مسئولیت

مبحث دوم:اقسام مسئولیت

گفتاراول: مسئولیت کیفری

گفتاردوم: مسئولیت مدنی

الف: مسئولیت مدنی درمعنای عام

ب: مسئولیت مدنی درمعنای خاص

فصل دوم: ارکان مسئولیت(ضمان) قهری

مبحث اول : خسارت یا ضرر

گفتاراول : تعریف ضرر

الف: تعریف لغوی

ب: تعریف حقوقدانان

گفتاردوم: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن ضرر

ب: مستقیم بودن ضرر

ج: قابل پیش بینی بودن ضرر

گفتارسوم : انواع خسارت(ضرر)

الف: ضررمادی

ب: ضررمعنوی

مبحث دوم: فعل زیانبار

گفتاراول: فعل

گفتاردوم: ترک فعل

الف: ترک فعل در حین انجام عمل(ترک ناشی از فعل)

ب: خودداری از انجام تکالیف قانونی

ج: خودداری و امتناع بدون وجود تکلیف قانونی خاص

مبحث سوم: رابطه سببیت

گفتاراول: مفهوم رابطه سببیت

گفتار دوم: ضابطه سببیت

گفتارسوم: تعدد اسباب

الف :اسباب عرضی

۱- نظریه برابری اسباب

۲-نظریه تضامن

۳-نظریه نسبت تاثیر

ب:اسباب طولی

۱-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

۲-نظریه سبب متعارف

۳-نظریه سبب مقدم در تاثیر

بخش دوم: موارد معافیت و شرایط مطالبه جبران خسارت

فصل اول:موارد معافیت از جبران خسارت

مبحث اول: علل خارجی

گفتاراول: قوه قاهره(فورس ماژور)

گفتاردوم: تقصیر زیان دیده

مبحث دوم: قاعده احسان

گفتاراول: مبنای قاعده احسان

الف: دلیل نقلی

ب: دلیل عقلی

ج: مستند قانونی

گفتاردوم: مبنا و مفاد قاعده احسان

مبحث سوم: علل موجهه مسولیت

گفتاراول: حکم قانون یا دستور مقام صالح قانونی

گفتاردوم: اذن

گفتارسوم: عملیات ورزشی

گفتارچهارم: اضطرار

گفتارپنجم: تحذیر ( هشدار)

گفتارششم: دفاع مشروع

گفتارهفتم: قاعده غرور

گفتارهشتم: قاعده اقدام

فصل دوم: شرایط مطالبه جبران خسارت

مبحث اول: مطالبه رسمی

مبحث دوم: قانون حاکم

مبحث سوم: ادله اثبات

مبحث چهارم: دادگاه صالح

گفتاراول: صلاحیت ذاتی

گفتاردوم: صلاحیت محلی

مبحث پنجم : طرفین دعوی مسولیت مدنی

گفتاراول: مسولیت اشخاص حقوقی

گفتاردوم: قائم مقام

فصل سوم: روش های جبران خسارت و تقویم آن

مبحث اول: روش های جبران خسارت

گفتار اول: روش های پولی جبران خسارت

گفتار دوم: روش های غیر پولی جبران خسارت

مبحث دوم: تقویم خسارت

مبحث سوم: زمان و مکان تقویم خسارت

چکیده

مسئولیت قهری،مسئولیتی که در مقابل خسارت وارده به دیگری ایجاد می شود دارای منشائی  عرفی و قانونی است و هیچ گونه توافقی از قبل وجود نداشته است . این مسئولیت باید دارای ارکانی باشد یعنی اگر خسارتی به دیگری وارد شد یک سری عناصر تشکیل دهنده وجود داشته باشد  تا بتوان وارد کننده زیان را ملزم به جبران خسارت وارده به دیگری دانست که حتی اگر یکی از این عناصر وجود نداشته باشد نمی توان شخص را مسئول خسارت وارده به دیگران دانست . در مورد مسئولیت قهری باید گفت یکی از عناصر تشکیل دهنده آن ایجاد ضرر است یعنی در واقع باید ضرری به وجود امده باشد که بتوان دیگری مسئول جبران آن ضرر دانست و عنصر دیگر این که این ضرر قابلیت مطالبه داشته باشد و بتوان با توجه به شرایطی که برای مطالبه خسارت از دیگران نیاز است که از جمله آن می توان مستقیم و مسلم بودن ضرر و همچنین قابلیت پیش بینی بودن ضرر را نام برد. یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت رابطه سببیت بین فعل ضرری و خسارت وارد شده است یعنی در واقع باید بین فعل انجام شده و خسارت وارد شده رابطه مستقیم وجود داشته باشد .

گاهی اوقات مواردی پیش می آید که شخص زیان زننده معاف از جبران خسارت می شود که از جمله آن می توان علل خارجی مانند قوه قاهره ،قصد احسان وارد کننده زیان و… و یا عللی که عدم جبران خسارت از جانب زیان زننده را توجیه می کند .مانند این که شخصی مامور به انجام کاری بوده وبه دستور مقام مافوق  عملی را انجام داده است که به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی بوده اجرا کرده است و بعد معلوم شود که کاری را که انجام شده غیر قانونی بوده و به سبب آن به دیگری ضرری وارد شده است. مورد دیگری که  از علل توجیه کننده مسئولیت به شمار می آید دفاع مشروع می باشد .در جایی که شخصی در مقام دفاع از خود وبا رعایت شرایط دفاع به دیگری صدمه ای می زند مسئول صدمه و خسارت وارده نیست و موارد بسیار دیگری که در این نوشتار به آن ها خواهیم پرداخت . حال وقتی که خسارت وارده ثابت شد و بتوان آن را به وارد کننده زیان منتسب ساخت باید توسط وارد کننده زیا ن مطالبه و شرایط آن رعایت گردد که از جمله آن می توان به صلاحیت دادگاه ،قانون حاکم و…اشاره کرد . در این نوشتار به توضیح مطالب فوق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت

بیان مسئله:

ضمان قهری مسئولیتی است که هیچ رابطه  و قرارداد قبلی بین وارد کننده زیان و زیان دیده وجود ندارد. برای تحقق مسولیت و ضمان قهری و اینکه خسارت زیان دیده جبران شود و بتوان زیان زننده را ملزم به جبران خسارت وارده دانست باید شرایطی وجود داشته باشد، که در این نوشتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شخص، در حقوق ایران و فرانسه و نقاط اشتراک و افتراق حقوق ایران و فرانسه در میزان و گستره این شرایط خواهیم پرداخت.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

شرایط  تحقق ضرر قابل مطالبه در مسئولیت قهری در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال های فرعی:

  • رابطه سببیت بین فعل ضرری و خسارت وارده در حقوق ایران و فرانسه چه جایگاهی دارد؟
  • نقاط اشتراک حقوق ایران و فرانسه در خصوص شرایط لازم برای تحقق مسولیت قهری کدامند.
  • وجوه تمایز و نقاط افتراق حقوق ایران و فرانسه در خصوص شرایط لازم برای تحقق مسولیت قهری کدامند.
0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید