مقاله معنی و مفهوم انواع خسارت معنوی رشته حقوق

<span>مقاله معنی و مفهوم انواع خسارت معنوی رشته حقوق</span>

دسته بندی: حقوق

قیمت: 7800 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7800 تومان – خرید

معنی و مفهوم انواع خسارت رشته حقوق

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .

« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند                      بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »

انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است …

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     ۱
بخش اول : كليات     ۵
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي     ۶
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي     ۷
۱-۱-۱-    معني لغوي خسارت     ۷
۱-۱-۲-    معني اصطلاحي خسارت     ۹
۱-۱-۳-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن     ۱۱
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد     ۱۲
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع     ۱۳
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم    ۱۳
۱-۱-۴-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي     ۱۶
۱-۱-۵-    تعريف خسارت معنوي     ۱۸
۱-۱-۶-    تقسيمات خسارت معنوي     ۲۲
۱-۱-۷-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن     ۲۴
۱-۱-۸-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     ۲۶
۱-۱-۹-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه     ۲۶
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن     ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر     ۲۷
۱-۲-۲- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع     ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود     ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع     ۳۱
۱-۲-۵- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار     ۳۲
۱-۲-۶- اجبار     ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار     ۳۴
۱-۲-۸- اجراي حق     ۳۴
۱-۲-۹- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي     ۳۵
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    ۳۵
ب- خسارت بايد مستقيم باشد     ۳۷
ج – خسارت بايد جبران نشده باشد     ۳۹
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد     ۴۱
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي     ۴۲
۱-۳-۱- نظريه تقصير     ۴۲
۱-۳-۲- ايرادها به نظريه‌ي تقصير     ۴۵
۱-۳-۳- نظريه خطر     ۴۵
۱-۳-۴- ايرادها به نظريه خطر     ۴۶
۱-۳-۵- نظريه تضمين حق     ۴۷
۱-۳-۶- نظريه مختلط     ۴۸
۱-۳-۷- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه     ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر     ۴۹
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
حقوقي فرانسه     ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام     ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارك قاعده لاضرر     ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي     ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي    ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبيب     ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب     ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور     ۷۲
۲-۱-۱۰- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي     ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     ۷۶
۲-۲-۱-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     ۷۶
۲-۲-۲- پيشينه‌ي تاريخي ديه     ۷۷
۲-۲-۳- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه     ۸۱
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي     ۸۳
۲-۳-۱- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه     ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي     ۸۵
۲-۳-۳- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي     ۸۷
۲-۳-۴- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب     ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۰
۲-۴-۱- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۱
۲-۴-۳- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه     ۹۲
۲-۴-۴- ماهيت حد قذف و احكام قذف     ۹۳
۲-۴-۵- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي     ۹۴
۲-۴-۶- ايلاء و خسارت معنوي     ۹۵
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي     ۹۶
۲-۵-۱- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي     ۹۶
۲-۵-۲- نظريه مالي     ۹۷
۲-۵-۳- نظريه امكان جبران خسارت مالي     ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه    ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي     ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي     ۱۰۵
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن     ۱۱۰
فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي     ۱۱۱
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي     ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني     ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري     ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني     ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري     ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي     ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي     ۱۴۶
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۱- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات     ۱۴۹
۳-۲-۲- توهين به مقدسات در مطبوعات     ۱۵۳
۳-۲-۳- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات     ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوي در رسانه‌ها     ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر     ۱۵۶
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي     ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده     ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع     ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتي     ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي     ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه     ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخير تأديه     ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانوني     ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات     ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگي     ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادي     ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت     ۱۸۶
مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور     ۱۸۹
۳-۴-۱- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها     ۱۹۱
۳-۴-۲-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها     ۱۹۲
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي     ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي     ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست     ۱۹۷
الف ) تقصير سرپرست     ۱۹۸
ب) عدم تقصير سرپرست     ۱۹۹
فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     ۲۰۳
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي     ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي     ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوي     ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني     ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل     ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي     ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي     ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي     ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد     ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعيين مبلغ جبران خسارت     ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاك زمان ارزيابي     ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب     ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي     ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي     ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي     ۲۴۱
۴-۳-۴- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه     ۲۴۲
۴-۳-۵- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت     ۲۴۳
۴-۳-۶- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه     ۲۴۴
۴-۳-۷- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث     ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او     ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي     ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي     ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافيت     ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده     ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصير زيان ديده     ۲۵۵
۴-۴-۴- رضايت زيان ديده     ۲۵۷
شامل۳۱۷صفحه

3.5/5 ( 2 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید