تحلیل و محتوای کتاب های ابتدایی

<span>تحلیل و محتوای کتاب های ابتدایی</span>

دسته بندی: علوم پایه

قیمت: 7000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

تحلیل محتوای کتاب های درسی ابتدایی مخصوص بچه های دانشگاه فرهنگیان به روش ویلیام رومی

 

چکیده
نظام آموزش و پرورش کشور برای روزآمد کردن کتاب های درسی نیازمند بازنگری کارشناسی شده در محتوای کتاب هاا است در ایا تحقیق میزان فعال و غیر فعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ماورد بررسای اارار مای .یرد مطالعاات اجتمااعی دانشی است که از انسان، روابط او با محیط های اجتماعی، فرهنگی و طبیعی تحولات زندگی بشر در گذشته، حال و آینده وجنبه هاب آن سیاسی، ااتصادی، فرهنگی و محیطی بحث می کند کتاب های مطالعات اجتماعی به ای دلیل که بر بینش و تفکار دانش آموزان تأثیر مستقیم می گذارد، مستلزم بازاندیشی و بازآفرینی اس ، تا مت ، پرسش و تصاویر به نحوی ارائه شاوند کاه دانش آموز را فعالانه در.یر کرده، او را به سوی تفکر ا نتقادی سوق دهند درای راستا ،خوشبختانه طی سال های اخیر تغییرات مهمی در کتاب هاای دوره ابتدایی و کتاب های مطالعات اجتماعی صورت .رفته اس از آنجا که ای کتاب ها تازه تألیف یافتاه اناد، انجاام تحقیقاات در بااهمیت ، پرسشها و تصاویر ای کتاب ها به اصلاح و روزآمد کردن آن ها کمک خواهد کرد حوزه مطالعه شاامل کتااب مطالعاات اجتماعی چهارم ابتدایی است واحد مطالعه، درسهای مندرج درکتابهای یاد شده اس واحد تجزیه و تحلیل ، مت , پرسش و تصویر اس کاه بار
اساس مقوله های فعال و غیرفعال تحلیل و ضریب در.یری آن مشخص شده اس نتایج به دس آمده نشان می دهاد کاه مات کتاا بمطالعات اجتماعی بیشتر به بیان حقایق و ارائه اطلاعات می پردازد و غیر ویا می باشد فرمول ضریب در.یری برای پرسش ها نشان میدهد که پرسشهای کتاب به روش غیر فعال و همچنی تصاویرکتاب مطالعات اجتماعی به شکل غیر فعال طرح شده اند

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید