اقدام پژوهی چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

<span>اقدام پژوهی چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم</span>

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

فهرست مطالب
((چکیده))    ۳
مقدمه:توصیف وضعیت موجود    ۴
گردآوری اطلاعات (شواهد۱)    ۵
چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟    ۵
تجزیه وتحلیل اطلاعات    ۶
خلاصه ی یافته های اولیه    ۶
چند نکته درباره ی نگارش    ۷
اصول ومبانی انشا    ۷
انواع انشا    ۸
معیارهای ارزشیابی    ۹
راههای پیشنهادی برای انشا نویسی    ۹
چگونگی اجرای راه جدید    ۱۰
گردآوری اطلاعات (شواهد۲)    ۱۰
نتایج کار به شرح ذیل است:    ۱۱
جدیدنظر درروشهای انجام گرفته واعتبار بخشی به آن    ۱۱
نتایج    ۱۲
نتیجه گیری    ۱۳
فهرست منابع    ۱۴

((چکیده))
ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم.
همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی  این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.
همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم.
که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.
نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت.
شامل۱۴صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید