اقدام پژوهی: بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

<span>اقدام پژوهی: بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي</span>

دسته بندی: مدیریت

قیمت: 3500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

اقدام پژوهی:  بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طريق شوراي دانش آموزي

شامل ۳۹ صفحه

فهرست مطالب

چکیده. ۴

کلیدواژه ها: ۴

مقدمه. ۵

بیوگرافی.. ۷

اهداف پژوهش۷

متدولوژی تحقیق.. ۷

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. ۸

روش تجزیه وتحلیل داده ها ۸

ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی.. ۹

بررسی پیشینه. ۱۰

اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی.. ۱۳

رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. ۱۵

هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. ۱۶

ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه. ۱۷

کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه. ۲۱

بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس۲۲

الف)مصاحبه بامنتخبین شورا ۲۲

۲-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان.. ۲۲

۳-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی.. ۲۳

۴-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی.. ۲۳

۵-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی.. ۲۳

۲- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه. ۲۶

ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران.. ۲۸

پیشنهادها ۳۰

منابع: ۳۲

چکیده

     یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است.

نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ………  از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است

مقدمه

            در هر اجتماع علمي سازمان‌هايي وجود دارند كه براي تقويت آن اجتماع علمي نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌كنند. تربيت دانش آموزان راهنمایی كه در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسانها هستند از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

دراین دوره که بعنوان اساس دوره هاي بالاتر آموزشي  است، دانش آموزان تجربياتی کسب می کنند كه درصورتیکه مرتبط با هم ودر ارتباط با مسايل شخصي واجتماعي باشد، برانگيزاننده، سودمند وموثر خواهد بود ويادگيري مادام العمررا به همراه خواهد داشت. يكي از فعاليت هايي كه به اهداف اين دوره ياري مي رساند، فعاليت هاي گروهي است.

            با عنايت به رويكردهاي جديد آموزش وپرورش نظير مديريت مبتني بر مشاركت ومناسبات انساني، تمركز زدايي ومدرسه محوري در نظام آموزش وپرورش، جلب مشاركت عملي وحضور فعال دانش آموزان در فرايند تصميم سازي وتصميم گيري وامور اجرايي مدرسه بيش از پيش مورد توج

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید