آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

<span>آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 9500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
9500 تومان – خرید

آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک

مقدمه

تولید ترانسفورماتورهای خشک  رزینی  از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده  و در حال حاضر تقاضای این نوع ترانسفورماتوردر اروپا در حدود ۶۰ در صد تقاضای بازار بوده و……

مقاله آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

۲ مقدمه
۳ فصل اول : آشنایی با ترانسفورماتورهای خشک
۴ ° ۱ -۱) تاریخچه ترانسفورماتورهای خشک
۴ ° ۱ -۲) عایق های متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها
۵ ° ۱ -۳) روغن های متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها با توجه به سیر تاریخی تکامل و استفاده از آنها
۵ ° ۱ ۴-) انواع ترانسفورماتورهای روغنی و خشک
۶ ° ۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از سیال
۶ ° ۱-۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از روغن
۶ ° ۲-۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از سیالات ضد اشتعال
۷ ° ۲-۴- ۱) ترانسفورماتورهای خشک
۷ ° ۱ ۵-) انواع ترانسفورماتورهای خشک
۷ ° ۱-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک متعارف(VIP)
۷ ° ۲-۵- ۱) ترانسفورماتورهای بسته پرشده از گاز۶N2 SF6 , C2F
۸ ° ۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک VPE
۹ ° ۱-۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک با روپوش اپوکسی
۹ ° ۲-۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک با اپوکسی رزین، قالب ریزی شده
۱۰ فصل دوم : ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۱۱ ° ۲ ۱-) ویژگی های ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۱۲ ° ۲ ۲-) ویژگی های مواد رزینی و مواد افزودنی آن
۱۳ ° ۲ ۳-) مزایای رزین
۱۳ ° ۲ ۴-) خواص فیزیکی رزین
۱۴ ° ۲ ۵-) خواص شیمیایی رزین
۱۵ ° ۲ -۶) عامل های سخت کننده
۱۶ ° ۲ ۷-) مواد پرکننده رزین
۱۶ ° ۲ ۸-) مراکز مصرف ترانسفورماتورهای خشک
۱۷ ° ۲ ۹-) مواد عایقی مورد استفاده در ترانسفورماتورهای خشک
۱۸ ° ۱۰- ۲) اجزای مهم ترانسفورماتورهای خشک
۱۹ ° ۲ -۰۱ ۱-) سیم پیچی فشارضعیف
۱۹ ° ۱-۱- ۱۰- ۲) روش سیمپیچی فشارضعیف
۲۰ ° ۲-۱- ۱۰- ۲) رزین اندود کردن سیمپیچی فشارضعیف
°۲۰ ۲ -۰۱ ۲-) سیم پیچ فشارقوی
۲۰ ° ۱-۲- ۱۰- ۲) روش سیمپیچی فشارقوی
۲۱ ° ۲-۲- ۱۰- ۲) روش سری کردن دیسکهای فشارقوی
۲۱ ° ۳-۲- ۱۰- ۲) تقویت عایقی محل جوش و خم در سیم پیچی فشار قوی
۲۲ ° ۲ -۰۱ ۳-) هسته ترانسفورماتور خشک
° ۲ -۰۱ ۴-) مزایای هسته چینی به روش Step lab 22
۲۲ ° ۱۱- ۲) طراحی ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۲۳ ° ۱۲- ۲) نقشه های طراحی ترانسفورماتورهای خشک رزینی
°۳۲ ۲ -۲۱ ۱-) مونتاژ سیم پیچی فشار ضعیف
°۳۲ ۲ -۲۱ ۲-) ترمینال باکس
۲۳ ° ۲ -۲۱ ۳-) چهارچوب هسته
۲۴ ° ۲ -۲۱ ۴-) رنگ آمیزی
°۴۲ ۱۳- ۲) متعلقات سفارشی ترانسفورماتور خشک
۲۴ Enclosure (-1 13- 2
۲۴ ° ۲ -۳۱ ۲-) مقره رزینی سوکتی
۲۵ ° ۲ -۳۱ ۳-) فن خنککاری
°۵۲ ۱۴- ۲) پارامترهای مهم قبل از طراحی
°۵۲ ۲ -۴۱ ۱-) تعریف IP
۲۵ ° ۱۵- ۲) حداقل حجم هوای مورد نیاز تهویه
۲۶ ° ۱۶- ۲) کنترل دما
۲۶ ° ۱۷- ۲) تابلو مشخصات
°۲۷ ۱۸- ۲) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای خشک رزینی نرمال شرکت ایران
۲۷ ° ۱۹- ۲) تست ترانسفورماتورها
۲۷ ° ۲ -۹۱ ۱-) تست های روتین
۲۸ ° ۲ -۹۱ ۲-) تستهای ویژه
۲۸ ° ۲۰- ۲) استانداردهای ساخت ترانسفورماتورهای خشک
۲۹ ° ۲ -۰۲ ۱-) استانداردهای ترانسفورماتور خشک
°۲۹ ۲ -۰۲ ۲-) حوزه اعتبار ترانسفورماتورهای خشک در استاندارد IEC 60076-11
°۲۹ ۲ -۰۲ ۳-) شرایط نرمال بکارگیری ترانسفورماتورهای خشک در استاندارد IEC 60076-11
۲۹ ° ۲ -۰۲ ۴-) خواسته های عایقی استاندارد ۴-۶۰۰۷۶ IEC
۳۰ ° ۲ -۰۲ ۵-) شرایط سرویس دهی غیرعادی
°۳۰ ۲۱- ۲) طبقهبندی ترانسفورماتورهای خشک
۳۰ ° ۲ -۱۲ ۱-) کلاس محیطی
۳۱ ° ۲ -۲۲ ۲-) کلاس آب و هوایی
°۱۳ ۲ -۲۲ ۳-) کلاس مقاومت در برابر آتش سوزی
۳۱ ° ۲ -۲۲ ۴-) کلاس ترانسفورماتور ساخت ایران ترانسفو (F1 , C2 , E2)
۳۲ فصل سوم : طراحی تحلیلی فواصل عایقی در ترانسفورماتورهای خشک
۳ -۱) خواص عایقی مورد استفاده در ترانسفورماتور خشک ۳۳
۳ ۲-) خواص عایقی هوا ۳۳
۱-۲- ۳) ضریب دیالکتریک هوا در شرایط استاندارد محیطی ۳۳
۲-۲- ۳) تغییرات ضریب دی الکتریک هوا متناسب با تغییرات شرایط محیطی ۳۳
۳-۲- ۳) استقامت عایقی هوا درشرایط استاندارد ۴۳
۴-۲- ۳) تغییرات استقامتی هوا متناسب با تغییرات شرایط محیطی ۴۳
۱-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات ارتفاع یا فشار هوا و دمای محیط ۴۳
۲-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات رطوبت هوا ۵۳
۳-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات آلودگی هوا ۵۳
۴-۴-۲- ۳) تاخیر در شکست الکتریکی هوا ۵۳
۳ ۳-) استقامت عایقی مواد جامد مورد استفاده ۶۳
۳ ۴-) حداقل فاصله عایقی بین بوبین در نواحی میانی ۶۳
۳ -۴-۱) حداقل فاصله عایقی بین دو بوبین در نواحی میانی بدون استفاده از حایل ۳۶
۱-۱-۴- ۳) مبانی طراحی ساختار عایقی ۶۳
۲-۱-۴- ۳) حداقل فواصل عایقی محاسبه شده ۸۳
۲-۴- ۳) حداقل فاصله عایقی بین بوبینهای فشارقوی در فازهای مجاور ۰۴
۱-۲-۴- ۳) مبانی طراحی در این فاصله ۰۴
۲-۲-۴- ۳) حداقل فاصله عایقی محاسبه شده ۱۴
فصــل چهــارم : روش هــای انتقــال حــرارت بــا توجــه بــه ســاختارترانسفورماتورهای خشک رزینی ۲۴
۴ -۱) روش های انتقال حرارت با توجه به ساختار ترانسفورماتور های خشک رزینی ۴۳
۴ ۲-) معادلات انتقال حرارت در قسمت های جامد (عایق و سیم پیچی) ۴۴
۳-۴) معادله انتقال حرارت در سطح خارجی ۴۴
° ۴ ۴-) معادلات انتقال حرارت در فواصل هوایی بین واحدها ۷۴
۴۹ ° ۴ ۵-) معادله انتقال حرارت در سطوح بالا و پایین

۵۰ منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی ۵۰

فهرست منابع لاتین ۵۱

پایان نامه رشته برق آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک

3/5 ( 1 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات67
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید