بخشنامه افزایش حقوق و بودجه ۹۸ آموزش و پرورش

بخشنامه بودجه ۹۸ 🔘 مبلغ  پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل (۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰) ریال پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 🔘ضریب ریالی #افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (۲۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق […]