ویدیو چرخه زندگی لیشمانیا در انسان رایگان

ویدیو چرخه زندگی لیشمانیا در انسان

چرخه زندگی لیشمانیا در انسان عامل انتقال پشه خاکی لیشمانیا سرده‌ای است از تک‌یاخته تریپانوزوماتید و عامل بیماری انگلی لیشمانیوز. عامل انتشار آن حشره‌ای به نام پشه خاکی است. این انگل به پاس زحمات [...]

مشاهده و خرید