اپراتور ۲۴ ساعته تخلیه خشم در المان

در آلمان خط تلفنی با اپراتورهای ۲۴ ساعته وجود دارد با نام دفتر تخلیه خشم، که مردم می‌توانند هنگام عصبانیت تماس بگیرند و به زمین و زمان فحش بدهند و عصبانیت خود را تخلیه کنند.😐 دلیل این کار برای بهتر شدن روحیه کاری و ارام شدن افراد در جامعه است که کمک فراوانی و کنترل […]