سخنرانی «مهلت ۳۰ساله» موسیلینی درباره ایران

۲۵ اكتبر سال ۱۹۳۲ موسولینی در سخنرانی خود معروف به «مهلت ۳۰ساله» گفت كه برای تحقق برنامه اصلاحات آجتماعی ــ اقتصادی خود و تجدید عظمت ایتالیا كه ۱۵ قرن یك ابر قدرت بزرگ بود به ۳۰ سال زمان نیاز دارد و این مدت را باید بر سركار باقی بماند؛ زیرا بیم دارد كه اگر كنار […]