برنامه تمرینی بدنسازی پیشرفته برای حجم گرفتن

این برنامه طبق ۴ روز تمرین در هفته نوشته شده است . برنامه ی هفتگی رشته ورزشی پرورش اندام روزهای تمرینی شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،پنج شنبه روزهای استراحت یکشنبه،سه شنبه، جمعه حداقل بیست دقیقه گرم کردن قبل از شروع هر جلسه تمرینی و ۱۵ دقیقه سرد کردن بعد از آن فراموش نشود برنامه روز اول >> سینه و […]