مراسم شستشوی پای والدین رایگان

مراسم شستشوی پای والدین

مراسم شستشوی پای والدین توسط دانش آموزان در مدارس کره جنوبی و ژاپن تصویری از اجرای مراسم شستشوی پای والدین توسط دانش آموزان در مدارس کره جنوبی و ژاپن تربیت،فرهنگ وارزشهای اجتماعی مقدم بر آموزش [...]

مشاهده و خرید