مقاله امنیت در IMS 6000 تومان

مقاله امنیت در IMS

مقدمه سمینار امنیت در IMS : در واقع يك شالوده شبكه سيار است كه انتقال اط لاعات، ( IP زير سيستم چند رسانه اي بر مبناي ) IMS ممكن مي سازد و جهت پر كردن فاصله IP صحبت و تكنولوژي شبكه سيار را در طي [...]

مشاهده و خرید