گزارش كارآموزي كانون تبليغاتي شهر 4000 تومان

گزارش كارآموزي كانون تبليغاتي شهر

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی درموسسه فنی کانون 12400 تومان

گزارش کارآموزی درموسسه فنی کانون

از آنجايكه دربين علوم معاصر ،علم كامپيوتر (انفورماتيك)جزء جديدترين علوم ودانشها است ،در نتيجه به لحاظ كتب مرجع وجامع وكافي بويژه در زبان فارسي در ميان متقاضيان خود اظهار عجز مي نمايد . افزون بر [...]

مشاهده و خرید
گزارش کاراموزی رشته کامپیوتر سیستم ثبت نمرات مدرسه غیرانتفاعی 6000 تومان

گزارش کاراموزی رشته کامپیوتر سیستم ثبت نمرات مدرسه غیرانتفاعی

گزارش کاراموزی رشته کامپیوتر سیستم ثبت نمرات در مدرسه غیرانتفاعی امروزه یکی از مشکلات و موانع مهم در امر اطلاع رسانی بخصوص در جوامع بزرگ و پر جمعیت وجود یک پل ارتباطی بین اطلاع رسان و مخاطبان است [...]

مشاهده و خرید