گزارش کار اموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) (فعاليت و حسابداري انبارهاي فني) 6500 تومان

گزارش کار اموزی هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) (فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)

درخواست اقلام انباري – اقلام تعميري ۲ مراحل تحويل و تحول قطعه تعميري ۶ عمليات انبار قطعات تعميري در ارسال قطعه ۸ عمليات واحد برنامه‌ريزي كارگاه‌ها ۱۰ اقدامات انبار قطعات تعميري در زمان دريافت [...]

مشاهده و خرید