دانلود مقاله بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران 4500 تومان

دانلود مقاله بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران

بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران « كارخانه ماشين‌سازي اراك » دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي روان‌شناسي صنعتي و سازماني مقدمه در فصل اول اين تحقيق به كليات مربوط [...]

مشاهده و خرید