مقاله مفهوم دیه جبران خسارت 6000 تومان

مقاله مفهوم دیه جبران خسارت

مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضيات د) سابقة پژوهش ه) روش تحقيق و) محدوديت‌ها ز ) خلاصه و چكيده ح) عبارات اختصاري بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: [...]

مشاهده و خرید
مقاله مفهوم دیه قصاص در اسلام 4500 تومان

مقاله مفهوم دیه قصاص در اسلام

مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به [...]

مشاهده و خرید