مقاله آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک وتکنولوژي هاي مختلف آنها 5000 تومان

مقاله آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک وتکنولوژي هاي مختلف آنها

مقاله سمینار آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک وتکنولوژي هاي مختلف آنها : ژنراتور MHD انرژي حرارتي يا جنبشي را به الكتريسيته تبديل مي كند. ژنراتورMHD داراي تفاوتهايي با ژنراتورهاي رايج و [...]

مشاهده و خرید