چگونه توانستم دانش آموزانم را به مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟ 12000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

دانش آموزانی که از طریق  یادگیری فعال  به یادگیری می بردازند  نه تنها بهتر یاد می گیرند  بلکه از تجربه یادگیری لذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر دبیر بهترین سخنران باشد ودر تمام مدت جلسه درسی به [...]

مشاهده و خرید