چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزان را در کلاس کاهش دهم 22500 تومان

چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزان را در کلاس کاهش دهم

مقدمه دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن [...]

مشاهده و خرید