اقدام پژوهی نحوه تشویق دانش اموز در شرکت در فعالیتهای فوق برنامه 2500 تومان

اقدام پژوهی نحوه تشویق دانش اموز در شرکت در فعالیتهای فوق برنامه

چکیده بر اساس اهمیت موضوع دانش آموز و ارتباط با قرآن و معارف قرآنی، راهکارهای مربوط به حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش، مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان دانش آموزان بوده است . [...]

مشاهده و خرید