پروژه شركت سيم و كابل ابهر 4000 تومان

پروژه شركت سيم و كابل ابهر

مجتمع صنعتي نورين ۱ نيروگاه ۶ تابلو سازي ۲۶ ساخت تابلو (مقدمه) ۲۷ انواع تابلوها ۳۲ ساخت تابلو توزيع برق براي كارخانجات ۳۶ تابلو تشكيل شده…… ۳۷ انواع مدارات فرمان ۴۱ حفاظت تجهيزات و [...]

مشاهده و خرید